Kanał Wyżej
Komisje Rady m.st. Warszawy

zobacz: posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w sprawach związanych z działalnością komisji Rady można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady [szczegóły]
Komisja Rewizyjna
Maciej Wyszyński - Przewodniczący Justyna Zając - Wiceprzewodnicząca Dariusz Dziekanowski Oskar Hejka Sebastian Kędzierski Wiktor Klimiuk Dorota Lutomirska  Joanna Staniszkis
Zakres działania:
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu miasta stołecznego Warszawy
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Joanna Dymowska – Przewodnicząca Sebastian Kędzierski - Wiceprzewodniczący  Tadeusz Ross - Wiceprzewodniczący Agnieszka Jaczewska-Golińska Oliwer Kubicki Anna Nehrebecka-Byczewska Aleksandra Śniegocka-Goździk
Zakres działania
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu miasta stołecznego Warszawy
 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Piotr Mazurek (KO) – Przewodniczący Anna Auksel-Sekutowicz - Wiceprzewodnicząca Tomasz Sybilski - Wiceprzewodniczący Maciej Binkowski Joanna Dymowska Filip Frąckowiak Renata Królak Cezary Jurkiewicz Olga Semeniuk Joanna Wiśniewska-Najgebauer
Zakres działania:
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju bezpieczeństwa publicznego, taksówki, wnioski o odwołanie ławników;


Komisja Budżetu i Finansów

Maria Łukaszewicz - Przewodnicząca Dorota Lutomirska - Wiceprzewodnicząca Kacper Pietrusiński - Wiceprzewodniczący Alicja Żebrowska - Wiceprzewodnicząca Tomasz Żyłka - Wiceprzewodniczący Agnieszka Borowska Mariusz Budziszewski  Dariusz Figura   Tomasz Herbich Ewa Malinowska-Grupińska Piotr Mazurek (KO) Sławomir Potapowicz Monika Sobczak Jarosław Szostakowski Michał Szpądrowski Piotr Szyszko Agnieszka Wyrwał Maciej Wyszyński
Zakres działania:
opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej
m.st. Warszawy, opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat, proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Komisja Edukacji
Dorota Łoboda – Przewodnicząca Iwona Pawłowska - Wiceprzewodnicząca Błażej Poboży -  Wiceprzewodniczący Agata Diduszko-Zyglewska Tomasz Herbich Agnieszka Jaczewska-Golińska Paweł Lech Piotr Mazurek (PiS) Beata Michalec Magdalena Roguska Jarosław Szostakowski
Zakres działania:
oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze.

Komisja Infrastruktury i Inwestycji
Iwona Wujastyk - Przewodnicząca Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący Agnieszka Jaczewska-Golińska - Wiceprzewodnicząca Agnieszka Borowska- Wiceprzewodnicząca Joanna Dymowska Mariusz Frankowski Oskar Hejka   Maria Łukaszewicz Iwona Pawłowska Błażej Poboży Magdalena Roguska  Paweł Sawicki Marek Szolc
Zakres działania:
drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, lokalny transport zbiorowy;
Komisja Kultury i Promocji Miasta

Agata Diduszko-Zyglewska - Przewodnicząca Piotr Mazurek (PiS) - Wiceprzewodniczący Agnieszka Wyrwał - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Zakrzewska - Wiceprzewodnicząca Anna Auksel-Sekutowicz Dariusz Dziekanowski Filip Frąckowiak Patryk Górski Tomasz Herbich Renata Królak Ewa Malinowska-Grupińska Beata Michalec Anna Nehrebecka-Byczewska Renata Niewitecka Iwona Pawłowska Błażej Poboży Tadeusz Ross Iwona Wujastyk Tomasz Żyłka
Zakres działania:
kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury, promocja m.st. Warszawy, wznoszenie pomników, stołeczne zabytki;
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego
Anna Nehrebecka-Byczewska - Przewodnicząca Filip Frąckowiak - Wiceprzewodniczący Monika Jaruzelska - Wiceprzewodnicząca Anna Auksel-Sekutowicz Mariusz Frankowski Agnieszka Jaczewska-Golińska Piotr Mazurek (PiS) Beata Michalec Joanna Staniszkis
Zakres działania:
rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie, opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy;
Komisja Ładu Przestrzennego
Ewa Janczar - Przewodnicząca Jarosław Kaczyński - Wiceprzewodniczący Oliwer Kubicki - Wiceprzewodniczący Piotr Żbikowski - Wiceprzewodniczący Sebastian Kędzierski Wiktor Klimiuk Kacper Pietrusiński Paweł Sawicki Monika Sobczak Marek Szolc

Zakres działania:
ład przestrzenny, opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany, geodezja i kartografia;
Komisja Ochrony Środowiska
Marek Szolc - Przewodniczący Beata Michalec - Wiceprzewodnicząca Joanna Staniszkis - Wiceprzewodnicząca  Piotr Szyszko - Wiceprzewodniczący     Monika Jaruzelska Oliwer Kubicki Magdalena Roguska Monika Sobczak  Maciej Wyszyński Piotr Żbikowski Justyna Zając
Zakres działania:
ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, zieleń komunalna i zadrzewienie, gospodarka odpadami;
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Aleksandra Śniegocka-Goździk - Przewodnicząca   Tomasz Herbich - Wiceprzewodniczący Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący Agnieszka Borowska Mariusz Budziszewski Agata Diduszko-Zyglewska Monika Jaruzelska Dorota Łoboda Renata Niewitecka Tadeusz Ross Olga Semeniuk Agnieszka Wyrwał Alicja Żebrowska
Zakres działania:
polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze, program „Warszawa bez barier”, opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, polityka prorodzinna;
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Mariusz Frankowski - Przewodniczący Renata Niewitecka - Wiceprzewodnicząca Joanna Dymowska Ewa Janczar Jarosław Kaczyński Andrzej Kropiwnicki Michał Szpądrowski
Zakres działania:
utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego, opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, targowiska i hale targowe, opiniowanie projektów programów gospodarczych, opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku, opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy, zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy, zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy, cmentarze, zajmowanie się sprawami dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, informatyzacji, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, e-usług i społeczeństwa informacyjnego w m.st. Warszawie, analizowanie dostępnych rozwiązań informatycznych z zakresu e-administracji służących poprawie obsługi mieszkańców m.st. Warszawy;
Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

Olga Semeniuk - Przewodnicząca Mariusz Budziszewski - Wiceprzewodniczący Tomasz Żyłka - Wiceprzewodniczący Jacek Cieślikowski Tadeusz Ross Małgorzata Zakrzewska
Zakres działania:
opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, współpraca z organizacjami pozarządowymi;

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
Dariusz Dziekanowski - Przewodniczący Patryk Górski - Wiceprzewodniczący Renata Królak - Wiceprzewodnicząca Paweł Sawicki - Wiceprzewodniczący   Tomasz Herbich  Paweł Lech Piotr Mazurek (KO) Kacper Pietrusiński Sławomir Potapowicz Piotr Szyszko  Tomasz Sybilski Gabriela Szustek Maciej Wyszyński
 

Zakres działania:
kultura fizyczna, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
w m.st. Warszawie, wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką, opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej, inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej;

Komisja Statutowo-Regulaminowa   Oskar Hejka - Przewodniczący Jarosław Kaczyński - Wiceprzewodniczący Wiktor Klimiuk Jarosław Szostakowski Iwona Wujastyk

Zakres działania:
zmiany statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy, opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy;
 Komisja Zdrowia


Paweł Lech - Przewodniczący Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący Gabriela Szustek - Wiceprzewodnicząca Agata Diduszko-Zyglewska Cezary Jurkiewicz Dorota Lutomirska Maria Łukaszewicz Tomasz Sybilski Aleksandra Śniegocka-Goździk Alicja Żebrowska

Zakres działania:
ochrona zdrowia, zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
Komisja Inwentaryzacyjna
Michał Szpądrowski - Przewodniczący Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący Dariusz Figura Cezary Jurkiewicz Ewa Malinowska-Grupińska Sławomir Potapowicz
Zakres działania:
inwentaryzacja mienia m.st. Warszawy;
Komisja Etyki
Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący Cezary Jurkiewicz Anna Nehrebecka-Byczewska Gabriela Szustek
Zakres działania:
zasady i zakres działania Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy określa załącznik do uchwały nr I/22/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. 


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Komisje Rady m.st. Warszawy
Obsługa komisji Rady m.st. Warszawy

Wersja standardowa