Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Komisje > Komisje Rady m.st. Warszawy

Komisje Rady m.st. Warszawy

  Drukuj
 
zobacz:

Komisja Rewizyjna

 1. Maciej Wyszyński - Przewodniczący
 2. Justyna Zając - Wiceprzewodnicząca
 3. Dariusz Dziekanowski
 4. Oskar Hejka
 5. Sebastian Kędzierski
 6. Wiktor Klimiuk
 7. Dorota Lutomirska 
 8. Joanna Staniszkis

Zakres działania:

 • zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu miasta stołecznego Warszawy


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Joanna Dymowska – Przewodnicząca
 2. Agnieszka Jaczewska-Golińska - Wiceprzewodnicząca
 3. Sebastian Kędzierski - Wiceprzewodniczący 
 4. Jacek Cieślikowski
 5. Anna Nehrebecka-Byczewska
 6. Aleksandra Śniegocka-Goździk

Zakres działania

 • zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu miasta stołecznego Warszawy


 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Piotr Mazurek (KO) – Przewodniczący
 2. Anna Auksel-Sekutowicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Sybilski - Wiceprzewodniczący
 4. Maciej Binkowski
 5. Joanna Dymowska
 6. Filip Frąckowiak
 7. Renata Królak
 8. Cezary Jurkiewicz
 9. Olga Semeniuk
 10. Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju bezpieczeństwa publicznego,
 • taksówki,
 • wnioski o odwołanie ławników;Komisja Budżetu i Finansów

 1. Dorota Lutomirska  - Przewodnicząca
 2. Maria Łukaszewicz- Wiceprzewodnicząca
 3. Kacper Pietrusiński - Wiceprzewodniczący
 4. Alicja Żebrowska - Wiceprzewodnicząca
 5. Tomasz Żyłka - Wiceprzewodniczący
 6. Agnieszka Borowska
 7. Mariusz Budziszewski 
 8. Stanisław Dratkiewicz 
 9. Dariusz Figura  
 10. Tomasz Herbich
 11. Ewa Malinowska-Grupińska
 12. Piotr Mazurek (KO)
 13. Paweł Sawicki 
 14. Jarosław Szostakowski
 15. Michał Szpądrowski
 16. Piotr Szyszko
 17. Agnieszka Wyrwał
 18. Maciej Wyszyński

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej
  m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowejKomisja Edukacji

 1. Dorota Łoboda – Przewodnicząca
 2. Iwona Pawłowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Błażej Poboży -  Wiceprzewodniczący
 4. Agata Diduszko-Zyglewska
 5. Tomasz Herbich
 6. Agnieszka Jaczewska-Golińska
 7. Paweł Lech
 8. Piotr Mazurek (PiS)
 9. Beata Michalec
 10. Magdalena Roguska
 11. Jarosław Szostakowski

Zakres działania:

 • oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze.Komisja Infrastruktury i Inwestycji

 1. Iwona Wujastyk - Przewodnicząca
 2. Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Jaczewska-Golińska - Wiceprzewodnicząca
 4. Agnieszka Borowska- Wiceprzewodnicząca
 5. Paweł Czekalski 
 6. Joanna Dymowska
 7. Mariusz Frankowski
 8. Filip Frąckowiak
 9. Oskar Hejka  
 10. Maria Łukaszewicz
 11. Iwona Pawłowska
 12. Błażej Poboży
 13. Magdalena Roguska 
 14. Paweł Sawicki
 15. Marek Szolc

Zakres działania:

 • drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
  i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • lokalny transport zbiorowy;


Komisja Kultury i Promocji Miasta

 1. Agnieszka Wyrwał  - Przewodnicząca
 2. Piotr Mazurek (PiS) - Wiceprzewodniczący
 3. Agata Diduszko-Zyglewska- Wiceprzewodnicząca
 4. Małgorzata Zakrzewska - Wiceprzewodnicząca
 5. Anna Auksel-Sekutowicz
 6. Dariusz Dziekanowski
 7. Filip Frąckowiak
 8. Patryk Górski
 9. Renata Królak
 10. Ewa Malinowska-Grupińska
 11. Beata Michalec
 12. Anna Nehrebecka-Byczewska
 13. Iwona Pawłowska
 14. Błażej Poboży
 15. Iwona Wujastyk
 16. Tomasz Żyłka

Zakres działania:

 • kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury,
 • promocja m.st. Warszawy,
 • wznoszenie pomników,
 • stołeczne zabytki;


Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

 1. Anna Nehrebecka-Byczewska - Przewodnicząca
 2. Filip Frąckowiak - Wiceprzewodniczący
 3. Monika Jaruzelska - Wiceprzewodnicząca
 4. Anna Auksel-Sekutowicz
 5. Mariusz Frankowski
 6. Agnieszka Jaczewska-Golińska
 7. Piotr Mazurek (PiS)
 8. Beata Michalec
 9. Joanna Staniszkis

Zakres działania:

 • rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie,
 • opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy;


Komisja Ładu Przestrzennego

 1. Ewa Janczar - Przewodnicząca
 2. Paweł Czekalski - Wiceprzewodniczący 
 3. Jarosław Kaczyński - Wiceprzewodniczący
 4. Oliwer Kubicki - Wiceprzewodniczący
 5. Piotr Żbikowski - Wiceprzewodniczący
 6. Tomasz Herbich
 7. Sebastian Kędzierski
 8. Wiktor Klimiuk
 9. Kacper Pietrusiński
 10. Sławomir Potapowicz
 11. Marek Szolc

Zakres działania:

 • ład przestrzenny,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 • geodezja i kartografia;


Komisja Ochrony Środowiska

 1. Renata Niewitecka - Przewodnicząca
 2. Beata Michalec - Wiceprzewodnicząca
 3. Joanna Staniszkis - Wiceprzewodnicząca 
 4. Marek Szolc - Wiceprzewodniczący 
 5. Piotr Szyszko - Wiceprzewodniczący 
 6. Stanisław Dratkiewicz   
 7. Monika Jaruzelska
 8. Oliwer Kubicki
 9. Magdalena Roguska 
 10. Tomasz Sybilski 
 11. Maciej Wyszyński
 12. Piotr Żbikowski
 13. Justyna Zając

Zakres działania:

 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • zieleń komunalna i zadrzewienie,
 • gospodarka odpadami;

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 1. Aleksandra Śniegocka-Goździk - Przewodnicząca  
 2. Tomasz Herbich - Wiceprzewodniczący
 3. Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący
 4. Agnieszka Borowska
 5. Mariusz Budziszewski
 6. Agata Diduszko-Zyglewska
 7. Monika Jaruzelska
 8. Dorota Łoboda
 9. Renata Niewitecka
 10. Olga Semeniuk
 11. Agnieszka Wyrwał
 12. Alicja Żebrowska

Zakres działania:

 • polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze,
 • program „Warszawa bez barier”,
 • opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • polityka prorodzinna;


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

 1. Mariusz Frankowski - Przewodniczący
 2. Joanna Dymowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Renata Niewitecka - Wiceprzewodnicząca
 4. Ewa Janczar
 5. Jarosław Kaczyński
 6. Andrzej Kropiwnicki
 7. Michał Szpądrowski

Zakres działania:

 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego,
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • targowiska i hale targowe,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy,
 • cmentarze,
 • zajmowanie się sprawami dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, informatyzacji, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, e-usług i społeczeństwa informacyjnego w m.st. Warszawie,
 • analizowanie dostępnych rozwiązań informatycznych z zakresu e-administracji służących poprawie obsługi mieszkańców m.st. Warszawy;


Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

 1. Olga Semeniuk - Przewodnicząca
 2. Mariusz Budziszewski - Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Żyłka - Wiceprzewodniczący
 4. Jacek Cieślikowski
 5. Małgorzata Zakrzewska

Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1. Dariusz Dziekanowski - Przewodniczący
 2. Patryk Górski - Wiceprzewodniczący
 3. Renata Królak - Wiceprzewodnicząca
 4. Paweł Sawicki - Wiceprzewodniczący  
 5. Cezary Jurkiewicz
 6. Paweł Lech
 7. Piotr Mazurek (KO)
 8. Kacper Pietrusiński
 9. Sławomir Potapowicz
 10. Piotr Szyszko 
 11. Tomasz Sybilski
 12. Gabriela Szustek
 13. Maciej Wyszyński

 


Zakres działania:

 • kultura fizyczna,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
  w m.st. Warszawie,
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką,
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej,
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej;Komisja Statutowo-Regulaminowa  
 1. Oskar Hejka - Przewodniczący
 2. Jarosław Kaczyński - Wiceprzewodniczący
 3. Wiktor Klimiuk
 4. Jarosław Szostakowski
 5. Iwona Wujastyk


Zakres działania:

 • zmiany statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy;


 Komisja Zdrowia

 1. Paweł Lech - Przewodniczący
 2. Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Gabriela Szustek - Wiceprzewodnicząca
 4. Agata Diduszko-Zyglewska
 5. Cezary Jurkiewicz
 6. Dorota Lutomirska
 7. Maria Łukaszewicz
 8. Aleksandra Śniegocka-Goździk
 9. Alicja Żebrowska


Zakres działania:

 • ochrona zdrowia,
 • zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Michał Szpądrowski - Przewodniczący
 2. Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Figura
 4. Cezary Jurkiewicz
 5. Ewa Malinowska-Grupińska
 6. Sławomir Potapowicz

Zakres działania:

 • inwentaryzacja mienia m.st. Warszawy;

Komisja Etyki

 1. Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca
 2. Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący
 3. Cezary Jurkiewicz
 4. Anna Nehrebecka-Byczewska
 5. Gabriela Szustek

Zakres działania:

 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 27-11-2018
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 22-03-2022
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 22-03-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-03-2022
Liczba odwiedzin: 19189

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe