Kanał Wyżej
Rada m.st. Warszawy

Zobacz:  
Radni m.st. Warszawy Kluby Radnych m.st. Warszawy  Interpelacje i zapytania Posiedzenia Komisji    Sesje Rady m.st. Warszawy  Harmonogram sesji Ewidencje i rejestry Petycje
Uczestnictwo w sesjach Rady m.st. Warszawy

W związku z koniecznością przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji Rady m.st. Warszawy oraz korzystanie z relacji on-line.

Link: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/informacje/sesje/Strony/Sesjaonline.aspx
UWAGA! W związku z koniecznością przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu przekazywanie wszelkiej korespondencji do Rady m.st. Warszawy
na adres korespondencyjny:
Rada m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
lub e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl
Biuro Rady m.st. Warszawy
Siedziba
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XX p., sekretariat pok. 2012
e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl
tel. 22 443 05 80
faks 22 443 05 82

Adres korespondencyjny
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

Portal Rady m.st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członków Przewodniczący, który wraz z Wiceprzewodniczącymi tworzy Prezydium Rady.
Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy należy:
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym uchwalanie statutu Miasta Stołecznego Warszawy; uchwalanie statutów dzielnic m.st. Warszawy; ustalanie wynagrodzenia Prezydenta m.st. Warszawy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta - Skarbnika m.st. Warszawy uchwalanie budżetu m.st. Warszawy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu; uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie programów gospodarczych; przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę, tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym; określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej: podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych a także wznoszenia pomników; nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy; podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; uchwalanie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego; uchwalanie programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Stołecznego Warszawy; stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy oraz rady powiatu.

Radni reprezentują wyborców poprzez czynny udział w pracach Rady Miasta, jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani, a także utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami przyjmując zgłaszane przez nich postulaty, w tym skargi i wnioski, i przedstawiając je do rozpatrzenia właściwym organom miasta.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Radni
Interpelacje i zapytania
Sesje
Harmonogram sesji
Kluby
Okręgi
Komisje
Posiedzenia komisji
Poprzednie kadencje
Dokumenty
Rada m.st. Warszawy
Uchwały i stanowiska Rady m.st. Warszawy

Wersja standardowa