Kanał Wyżej
Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów (RK)
00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
tel. 22 443 34 44
faks 22 443 34 70
Miejski Rzecznik Konsumentów:
Małgorzata Rothert
e-mail: mrothert@um.warszawa.pl
Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów, występowanie, w charakterze oskarżyciela publicznego, w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej, współdziałanie z organami Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi, miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów, Arbitrem Bankowym, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Rzecznikiem Ubezpieczonych, w zakresie problemów dotyczących ochrony konsumentów, wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa, wykonywanie zadań związanych ze współprzewodniczeniem Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów, udzielanie informacji mediom w zakresie działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Zadania, o których mowa powyżej Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje przy pomocy Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów (OU-MRK)
zobacz: Serwis informacyjny Miejskiego Rzecznika Konsumentów - www.konsument.um.warszawa.pl


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Miejski Rzecznik Konsumentów

Wersja standardowa