Kanał Wyżej
Koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy

W m.st. Warszawa zadania koordynatora ds. dostępności realizowane są przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności oraz koordynatorów ds. dostępności wyznaczonych w urzędach dzielnic, biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.
Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy Koordynatorzy ds. dostępności w Biurach Urzędu m.st. Warszawy Informacja o koordynatorach ds. dostępności wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy znajduje się na stronach BIP poszczególnych jednostek
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności:
Donata Kończyk
00-980 Warszawa
ul. L. Kruczkowskiego 2
tel. 22 443 02 17
faks 22 443 14 42
e-mail: dkonczyk@um.warszawa.pl
Do zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności należy w szczególności:
inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i likwidacja barier utrudniających mieszkańcom Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie; koordynacja prac nad opracowaniem i wdrażaniem planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Warszawie; prowadzenie monitoringu realizacji planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Warszawie; określanie wytycznych i monitoring w zakresie: dostępności infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, dostępności wydarzeń miejskich, m.in. społecznych, kulturalnych i sportowych, finansowanych lub współfinansowanych przez m.st. Warszawę, dostępności dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej), dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy, dostępności informacyjno-komunikacyjnej; koordynacja opracowywania raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; monitoring prac i dostępności środków finansowych, umożliwiających przeprowadzenie wybranych inwestycji lub remontów, mających na celu likwidację barier; współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi m.st. Warszawy, a także podmiotami zewnętrznymi, przygotowywanie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, podnoszących świadomość dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; opracowywanie programów i trybów szkoleń z zakresu dostępności; inicjowanie oraz opracowywanie programów służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy m.st. Warszawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; wsparcie merytoryczne koordynatorów ds. dostępności.
Zadania, o których mowa powyżej Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności wykonuje przy pomocy Wydziału Dostępności (PS-D)
zobacz:
raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy
Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynatorzy ds. dostępności w Biurach Urzędu m.st. Warszawy
Koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy

Wersja standardowa