Kanał Wyżej
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz


Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 88 97


Email
awyslocka@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo

Dodatkowe informacje
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
ustalanie zakresu prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach będących w zarządzie Dzielnicy i podległych jej jednostek organizacyjnych i zapobieganie zagrożeniom tych zabytków;
sporządzanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków nieruchomych i przestrzeni zabytkowych w Dzielnicy - w porozumieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków; przygotowywanie wniosków i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy – w porozumieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków; wnioskowanie o wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków obiektów znajdujących się na terenie Dzielnicy; koordynacja i nadzór konserwatorski nad inwestycjami Dzielnicy i podległych jej jednostek organizacyjnych w zakresie projektowym, administracyjnym i realizacyjnym; koordynacja zadań wymagających współpracy kilku komórek organizacyjnych o zakresie ochrony zabytków; współpraca przy opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego i pozwoleń na budowę dotyczących obiektów zabytkowych – w porozumieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków; współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie tworzenia parków kulturowych na terenie Dzielnicy; współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Dzielnicy – w zakresie zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy
Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich
Zespół Prawny dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz

Wersja standardowa