Kanał Wyżej
Zespoł Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy


Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 88 95


Email
zoliborz.zks@um.warszawa.pl


Kierownictwo
kierownik zespołu Zbigniew Najbauer
Dodatkowe informacje
Do zakresu działania Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
realizacja procesów komunikacji społecznej, w tym budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej; wykonywanie zadań określonych w regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego : planowanie i organizacja prac związanych z przeprowadzeniem budżetu partycypacyjnego, koordynacja i obsługa elektronicznego systemu opracowanego na potrzeby przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie w części dotyczącej Dzielnicy, kontakt z mieszkańcami w sprawach związanych z przeprowadzaniem budżetu partycypacyjnego, przygotowywanie informacji o stanie realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy, współpraca z Zespołem ds. budżetu partycypacyjnego w zakresie realizacji zadań Zespołu; współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie planowania i organizacji prac związanych z przeprowadzaniem konsultacji z mieszkańcami, w tym także akcji informacyjnej i ewaluacji: obsługa platformy w części dotyczącej komórki odpowiedzialnej za konsultacje, sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących konsultacji z mieszkańcami, w formie i terminie ustalonym przez dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, przygotowanie informacji o stanie realizacji działania, będącego przedmiotem konsultacji co najmniej raz na pół roku od dnia zakończenia konsultacji, aż do momentu ostatecznego zrealizowania działania, które było przedmiotem konsultacji; monitorowanie procesu inicjatywy lokalnej od momentu wpłynięcia wniosku do przekazania sprawozdania z wykonania inicjatywy lokalnej do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej: wspieranie komórek merytorycznych w realizacji inicjatywy lokalnej, udzielanie mieszkańcom informacji na temat inicjatywy lokalnej; przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami dotyczących powstawania centrów lokalnych; prowadzenie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy w zakresie działania Zespołu; monitorowanie dostępności funduszy unijnych dla jednostek samorządowych oraz zainteresowanych podmiotów Dzielnicy; organizacja, przy współpracy Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich; udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy; składanie, pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych (w zakresie projektów nieinwestycyjnych) oraz Biura Edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych) wniosków do instytucji wdrażających lub pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę; prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach funduszy europejskich oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących tych projektów do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych); nadzorowanie, we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych) realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych pozyskanych przez Urząd Dzielnicy; utrzymywanie kontaktów z Ministerstwem Rozwoju, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi urzędami centralnymi i organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich; prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Zespole.

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Zespoł Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy

Wersja standardowa