Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy > Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy

Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 90 54, 22 443 90 32
Email
Zoliborz.ZGO@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Robert Milej
tel.: 22 443 89 61, e-mail: Rmilej@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Zespołu Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy Żoliborz należą w szczególności:

 1. sprawy z zakresu utrzymania czystości i porządku, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  a) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych na obszarze dzielnicy, w przypadkach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, określonej w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach ogólnej ewidencji tego rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy,
  c) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, określonej w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach ogólnej ewidencji tego rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy,
  d) prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  e) dokonywanie czynności organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dla których właściwy jest Prezydent, w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 5 ust. 9 oraz art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  f) prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach ustalania obowiązku uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokość tych opłat i terminy ich uiszczania oraz sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżnienia, a także przedłużających te decyzje w przypadku określonym w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  g) udostępnianie na stronach internetowych dzielnicy informacji o podmiotach odbierających z terenu dzielnicy odpady komunalne,
  h) zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie,
  i) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6m ustawy
  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym weryfikacja poprawności ich sporządzenia i rejestracja w systemie informatycznym gospodarki odpadami komunalnymi dla m.st. Warszawy,
  j) prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także w przypadku określonym w art. 6m ust. 2b tej ustawy,
  k) dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  l) wystawianie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku określonym w art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. sprawy z zakresu gospodarowania odpadami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności:
  a) prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach nakazania posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  b) dokonywanie czynności organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dla których właściwy jest Prezydent, w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 15-11-2017
Aktualizujący Trypuć Aneta (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-12-2018
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-12-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-12-2018
Liczba odwiedzin: 2431

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe