Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy > Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 90 14
Email
Zoliborz.WSZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Alicja Tyc-Żardecka
tel.: 22 443 90 20, e-mail: atyc@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Ewidencje i rejestry

 

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nie posiadających osobowości prawnej, położnych na terenie Dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym, polegających na:
  a) prowadzeniu tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji
  w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
  b) nadzorze nad tymi jednostkami, a w szczególności:
  - zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
  - występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.);
 3. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania programów:
  a) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  b) Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  c) Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS,
  d) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 4. opracowanie i realizacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;
 5. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.);
 7. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 8. współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej przy realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012-2016 za zgodą i na zasadach określonych przez to Biuro;
 9. przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tych rejestrów;
 10. wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka województwa na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 11. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 12. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach;
 13. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 14.  inne działania, mające na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 15. realizacja zadań związanych z współdziałaniem z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 26-07-2007
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 07-10-2020
Zatwierdzający Utracki Rafał (Dzielnica Żoliborz) 07-10-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-10-2020
Liczba odwiedzin: 9703

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe