Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 90 14
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych, wchodzącego w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych;
 2. realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie dzielnicy, a w szczególności:
  a) dysponowanie środkami budżetowymi, określonymi w rozdziale 85154 załącznika dzielnicowego,
  b) obsługa techniczna i administracyjna dzielnicowego zespołu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy,
  c) współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 3. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert, współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na obszarze dzielnicy, oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów uchwał zarządów dzielnic w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  b) przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych
  c) przygotowywanie projektów uchwał zarządów dzielnic w sprawie wyboru ofert,
  d) przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych,
  e) dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych,
 5. konsultowanie z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 6. sprawy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym, a w szczególności:
  a) prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
  b) nadzór nad tymi jednostkami, w tym:
  - zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
  - występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
 7. prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Wydziale.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 15-03-2010
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 23-04-2018
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 24-04-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-04-2018
Liczba odwiedzin: 850
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe