Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy > Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 51
Email
Zoliborz.WOW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Artur Nawrot
tel.: 22 443 88 50, e-mail: anawrot@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 312
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek o których mowa
  w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w trybie określonym w tej ustawie;
 2. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji w tym zakresie;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. wykonywanie zadań związanych z zakładaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do dzielnic, w tym związanych z rekrutacją:
  a) wskazywanie rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego – miejsca w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo w publicznej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  b) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół,
  c) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież;
 5. zapewnienie dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniom - w tym osobom niepełnosprawnym (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) - bezpłatnego transportu i opieki do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i innych placówek oświatowych, a do ukończenia przez dziecko 7-lat także zwrotu kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej – jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. w zakresie udzielonych pełnomocnictw, prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 9. uczestniczenie, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 10. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 11. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 12. przygotowywanie projektów decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 13. przygotowywanie opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;
 14. dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki przekazanych do kompetencji Dzielnic, z wyłączeniem rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy;
 15. proponowanie wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 16. proponowanie składnika do wynagrodzenia nauczycieli za warunki pracy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 17. proponowanie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Edukacji,
 18. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek;
 19. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim;
 20. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
 21. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do:
  a) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub kolegium znajdującą się na obszarze Dzielnicy;
  b) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce zamieszkania ucznia na obszarze Dzielnicy;
 22. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 23. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, udziałem uczniów, nauczycieli i szkół w programach międzynarodowych;
 24. kontrolowanie przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy poprzez:
  a) sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,
  b) kontrolowanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów,
  c) kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty;
 25. wykonywanie czynności organu egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie obowiązków określonych w art. 2 § 1 pkt 5 i pkt 10 tej ustawy, gdy wynikają z decyzji Prezydenta wydanych na podstawie art. 20 lub art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 26. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 27. pobieranie opłat od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionymi w art. 94a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podejmujących na warunkach odpłatności naukę w szkołach policealnych dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach, placówkach i ośrodkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, a także zwalnianie całkowicie albo częściowo z tych opłat,,
 28. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 29. przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 30. prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół, bez zgody nauczyciela;
 31. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku;
 32. prowadzenie spraw związanych ze wskazywaniem innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;
 33. prowadzenie spraw związanych z podziałem środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów,
 34. prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nauczycieli z obowiązku zwrotu, w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie;
 35. występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 36. kierowanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe szkół oraz placówek i ośrodków, o których jest mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 37. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta;
 38. prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi przeglądami stanu technicznego budynków oświatowych;
 39. ewidencjonowanie potrzeb remontowych szkół i placówek i współpraca z dyrektorami szkół i placówek w tym zakresie;
 40. gromadzenie zaleceń Sanepidu oraz przygotowywanie dokumentacji i wniosków do realizacji zaleceń właściwych służb, inspekcji i straży;
 41. opiniowanie podziału środków przekazywanych dyrektorom placówek na konserwację i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli;
 42. organizowanie akcji „Lato/Zima w Mieście” dla dzieci podczas wakacji i ferii szkolnych;
 43. w zakresie robót remontowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, realizowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek:
  a) opiniowanie zakresu robót realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych,
  b) monitorowanie jakości robót remontowych,
  c) udział w komisjach odbioru robót remontowych;
 44. współpraca z Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz w zakresie koordynacji robót remontowych w placówkach oświatowych;
 45. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 26-07-2007
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 24-04-2018
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 24-04-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-04-2018
Liczba odwiedzin: 11857
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe