Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Regulacji Stanów Prawnych > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Regulacji Stanów Prawnych

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Regulacji Stanów Prawnych

  Drukuj
 
Adres


01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 88 81
Email
Zoliborz.WND@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Regulacji Stanów Prawnych, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 2. zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia Wydziałowi, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 3. udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w zakresie przekazanych spraw;
 4. wyrażanie zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla nieruchomości m.st. Warszawy;
 5. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego;
 6. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 7. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 8. prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy;
 9. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego;
 10. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego w trybie art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 11. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na wniosek użytkowników wieczystych;
 12. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;
 13. obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez dzielnice;
 14. prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej;
 15. przygotowywanie projektów: decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień w postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy położonych na terenie dzielnicy w sprawach:
  a) ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a także innych dzielnicowych jednostek organizacyjnych,
  b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 16. regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;
 17. prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności poprzez zbycie udziału m.st. Warszawy w nieruchomości zabudowanej;
 18. regulacja praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;
 19. dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynikającej z zapisów art. 204 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;
 20. prowadzenie postępowań o zasiedzenia pod drogi gminne;
 21. prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie art. 101-108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;
 22. prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy;
 23. regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych;
 24. regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 25. przygotowywanie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz w trybie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 26. prowadzenie spraw w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie dróg gminnych;
 27. opiniowanie wykonania lub nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie;
 28. prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy;
 29. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części;
 30. przygotowywanie i składanie wniosków o urządzenie księgi wieczystej na rzecz m.st. Warszawy, ujawnianie nabytych praw w tych księgach, składanie wniosków o sprostowanie i aktualizację księgi wieczystej;
 31. wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 32. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 33. przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 34. udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy i będących we władaniu m.st. Warszawy w zakresie przekazanych spraw;
 35. występowanie o podział geodezyjny nieruchomości po uzyskaniu zgody właścicielskiej Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa;
 36. udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi Kancelaryjnej
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Regulacji Stanów Prawnych
Referat Gospodarowania Nieruchomościami
Załączniki

 

 
 
Wprowadził Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-01-2019
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 383
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe