Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy > Referat Gospodarowania Nieruchomościami > Referat Gospodarowania Nieruchomościami

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

  Drukuj
 
Adres


01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 88 81
Email
Zoliborz.WND@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. kierownika Piotr Patoka
tel.: 22 443 89 14, e-mail: ppatoka@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 321
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Referatu Gospodarowania Nieruchomościami, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz, należy w szczególności:

 1. określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 81 wymienionej ustawy;
 2. ustalanie i naliczanie opłaty rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania;
 3. aktualizacja bazy danych użytkowników wieczystych prowadzonej w formie tradycyjnej oraz elektronicznej – z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania;
 4. ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 5. udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 6. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 7. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego w ramach wykonywanych czynności;
 8. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy;
 9. naliczanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem:
  a) służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
  b) położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
  c) pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;
 10. zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;
 11. przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy oraz podejmowanie wszelkich czynności, w tym przygotowywanie projektów postanowień i zaświadczeń;
 12. prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu, w tym wydzierżawianie nieruchomości przekazanych zarządzeniami Prezydenta w zarząd i administrowanie dzielnicom;
 13. zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta;
 14. realizacja zadań związanych z ustaloną w Urzędzie procedurą windykacji należności ustalanych przez Wydział.
Załączniki

 

 
 
Wprowadził Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-01-2019
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-01-2019
Liczba odwiedzin: 603
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe