Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Informatyki dla Dzielnicy

Katalog wyżej: Urząd Dzielnicy

Lista artykułów:


Wydział Informatyki dla Dzielnicy

Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 99
Email
Zoliborz.WIN@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Jacek Skarbek
tel.: 22 443 89 99, e-mail: jskarbek@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 217
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz delegatur mających siedzibę
  w Dzielnicy, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, w tym:
  a) pomoc pracownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych
  z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
  b) sprawowanie nadzoru i zapewnienie serwisu w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu;
 2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
  a) programowanie i zarządzanie telefonami IP we współpracy z Miejskim Centrum Sieci i Danych,
  b) przygotowywanie planów finansowych, planowanie oraz dokonywanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych Wydziałów dla Dzielnicy,
  c) administrowanie sieciami lokalnymi i zewnętrznymi, serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Urzędzie Dzielnicy, serwerami internetowymi Urzędu Dzielnicy,
  d) techniczna obsługa strony internetowej Urzędu Dzielnicy,
  e) administrowanie kontami użytkowników, bazami danych, aplikacjami i usługami sieciowymi,
  f) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
  g) analizowanie potrzeb użytkowników, przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy, obserwowanie postępu technologii informatycznych, rozwiązań informatycznych stosowanych w Unii Europejskiej oraz związanych z koncepcją programu e-Government;
 3. wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie Dzielnicy, w tym:
  a) identyfikacja i zgłaszanie inicjatyw związanych z potrzebą informatyzacji obszarów działania Urzędu Dzielnicy,
  b) realizowanie zadań w zakresie budowy systemów informatycznych Urzędu zleconych Dzielnicy przez Biuro Cyfryzacji Miasta oraz Miejskie Centrum Sieci i Danych,
  c) wdrażania nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb Urzędu Dzielnicy w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Cyfryzacji Miasta pełniącego funkcję Głównego Architekta Systemów Informatycznych,
  d) uzgadnianie z Biurem Cyfryzacji Miasta oraz Miejskim Centrum Sieci i Danych modelu architektury bezpieczeństwa oraz modelu architektury systemów informatycznych;
 4. utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy;
 5. realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Geodezji i Katastru, który realizuje zadana związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej w m.st. Warszawie;
 6. sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych z działalności Wydziału;
 7. prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Wydziale;
 8. prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział;
 9. prowadzenie kancelarii elektronicznej wraz z rejestrem pism przychodzących do Wydziału, przygotowywanie umów, upoważnień, porozumień, pełnomocnictw oraz innych pism w zakresie działania Wydziału;
 10. gospodarowanie i ewidencjonowanie środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego;
 11. prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia pracownika, w odniesieniu do sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego;
 12. prowadzenie ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych w używaniu, w zakresie sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego;
 13. znakowanie w sposób trwały odpowiednim numerem inwentarzowym, w zakresie sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego;
 14. prowadzenie ewidencji zakupionych wartości niematerialnych i prawnych;
 15. prowadzenie magazynu i ewidencji zapasów magazynowych dla akcesoriów komputerowych;
 16. dokonywanie na bieżąco zmian miejsca użytkowania środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego i telefonicznego;
 17. przedstawianie propozycji likwidacji sprzętu komputerowego i telefonicznego.


Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2007-07-26
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2018-05-09
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 2018-05-14
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-14
Wersja standardowa