Kanał Wyżej
Wydział Informatyki dla Dzielnicy


Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 89 99


Email
Zoliborz.WIN@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Jacek Skarbek
Ewidencje i rejestry
Wewnętrzny rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Dodatkowe informacje
Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz delegatur mających siedzibę
w Dzielnicy, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, w tym:
a) pomoc pracownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych
z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
b) sprawowanie nadzoru i zapewnienie serwisu w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu; tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
a) programowanie i zarządzanie telefonami IP we współpracy z Miejskim Centrum Sieci i Danych,
b) przygotowywanie planów finansowych, planowanie oraz dokonywanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych Wydziałów dla Dzielnicy,
c) administrowanie sieciami lokalnymi i zewnętrznymi, serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Urzędzie Dzielnicy, serwerami internetowymi Urzędu Dzielnicy,
d) techniczna obsługa strony internetowej Urzędu Dzielnicy,
e) administrowanie kontami użytkowników, bazami danych, aplikacjami i usługami sieciowymi,
f) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
g) analizowanie potrzeb użytkowników, przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy, obserwowanie postępu technologii informatycznych, rozwiązań informatycznych stosowanych w Unii Europejskiej oraz związanych z koncepcją programu e-Government; wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie Dzielnicy, w tym:
a) identyfikacja i zgłaszanie inicjatyw związanych z potrzebą informatyzacji obszarów działania Urzędu Dzielnicy,
b) realizowanie zadań w zakresie budowy systemów informatycznych Urzędu zleconych Dzielnicy przez Biuro Cyfryzacji Miasta oraz Miejskie Centrum Sieci i Danych,
c) wdrażania nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb Urzędu Dzielnicy w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Cyfryzacji Miasta pełniącego funkcję Głównego Architekta Systemów Informatycznych,
d) uzgadnianie z Biurem Cyfryzacji Miasta oraz Miejskim Centrum Sieci i Danych modelu architektury bezpieczeństwa oraz modelu architektury systemów informatycznych; utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy; realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Geodezji i Katastru, który realizuje zadana związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej w m.st. Warszawie; sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych z działalności Wydziału; prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Wydziale; prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział; prowadzenie kancelarii elektronicznej wraz z rejestrem pism przychodzących do Wydziału, przygotowywanie umów, upoważnień, porozumień, pełnomocnictw oraz innych pism w zakresie działania Wydziału; gospodarowanie i ewidencjonowanie środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego; prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia pracownika, w odniesieniu do sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego; prowadzenie ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych w używaniu, w zakresie sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego; znakowanie w sposób trwały odpowiednim numerem inwentarzowym, w zakresie sprzętu komputerowego i sprzętu telefonicznego; prowadzenie ewidencji zakupionych wartości niematerialnych i prawnych; prowadzenie magazynu i ewidencji zapasów magazynowych dla akcesoriów komputerowych; dokonywanie na bieżąco zmian miejsca użytkowania środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego i telefonicznego; przedstawianie propozycji likwidacji sprzętu komputerowego i telefonicznego.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Informatyki dla Dzielnicy

Wersja standardowa