Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy > Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 90 52, 22 443 90 53
Email
Zoliborz.WDG@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Anna Kornacka
tel.: 22 443 90 56, e-mail: a.kornacka@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 117
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie bezpośredniej obsługi przedsiębiorców w zakresie właściwości Wydziału, w tym: przyjmowanie i wydawanie wniosków, dokumentów oraz innej korespondencji, udostępnianie przedsiębiorcom odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów oraz udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywanych spraw;
 2. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 4. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 5. przygotowywanie projektów zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 7. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.);
 8. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 9. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w zakresie:
  a) zaszeregowania i odmowy zaszeregowania pól biwakowych,
  b) odmowy wpisu obiektu do ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  c) wykreślenia obiektu z ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  d) nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich;
 10. prowadzenie spraw związanych z handlem obwoźnym oraz targowiskami i halami targowymi w zakresie powierzonym Dzielnicy;
 11. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), w tym:
  a) przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
  b) kontrola prawidłowości opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  c) powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  d) przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczeń,
  e) udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  f) przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych, dotyczących obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  g) przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w tym zakresie,
  h) monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w dzielnicy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  i) przekazywanie do Biura Rozwoju Gospodarczego wniosków przedsiębiorców o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  j) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej dzielnicy i monitorowanie jego realizacji;
 12. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 13. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 14. przekazywanie do Biura Rozwoju Gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 15. przekazywanie, na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy;
 16. opracowywanie analiz i sprawozdań z zakresu działalności Wydziału.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 23-10-2007
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 03-03-2021
Zatwierdzający Utracki Rafał (Dzielnica Żoliborz) 12-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2021
Liczba odwiedzin: 6185

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe