Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy > Referat Podatków i Opłat Lokalnych > Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 72
Email
Zoliborz.WBK@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. kierownika Ewa Ćwiek
tel.: 22 443 89 81, e-mail: ecwiek@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 121
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego, uchylanie lub zmiana decyzji wymiarowej;
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych – na podstawie składanych deklaracji podatkowych;
 3. prowadzenie ewidencji wymiaru podatku od środków transportowych – na podstawie składanych deklaracji podatkowych;
 4. prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych podatków i opłat;
 5. kontrola poprawności składanych deklaracji i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego;
 6. wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie i określenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 7. opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski podatników;
 8. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ulg podatkowych;
 9. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej bieżąca aktualizacja na podstawie danych pochodzących w szczególności: z ewidencji gruntów i budynków otrzymanych z Biura Geodezji i Katastru oraz innych danych otrzymanych z Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
 10. opracowywanie projektów planu dochodów z podatków i opłat lokalnych;
 11. przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw;
 12. archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych;
 13. prowadzenie spraw związanych z poborem i ewidencją wpłat opłaty skarbowej;
 14. prowadzenie rejestru płatników opłaty skarbowej i rejestru weksli;
 15. prowadzenie rejestru punktów sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej i weksli;
 16. prowadzenie księgowości podatkowej, obsługi informacyjnej, w tym analiza zaległości i nadpłat na poszczególnych kontach podatkowych;
 17. prowadzenie windykacji zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych, wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, zgłoszeń wierzytelności oraz sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki;
 18. podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym:
  a) przygotowywanie projektów upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  b) przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w zakresie należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  c) przygotowywanie projektów postanowień w toku postępowania egzekucyjnego w administracji,
  d) przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, w tym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego,
  e) w zakresie spraw wynikających z zadań i kompetencji wymienionych w uchwale nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725);
 19. dokonywanie zwrotów nadpłaconych i nienależnie zapłaconych podatków i opłat lokalnych;
 20. wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) oraz innych zaświadczeń związanych z zakresem zadań Referatu;
 21. współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z organami podatkowymi, organami ścigania, prokuraturą, innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz Wydziałami dla Dzielnicy;
 22. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych dotyczących realizacji podatków i opłat lokalnych;
 23. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 24. współpraca z Biurem Podatków i Egzekucji w zakresie prowadzonych przez to Biuro postępowań egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwy jest Prezydent;
 25. kontrola poprawności deklaracji na podatek od nieruchomości dla nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 15-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 4003
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe