Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy > Referat Finansowo-Księgowy > Referat Finansowo-Księgowy

Referat Finansowo-Księgowy

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 84
Email
Zoliborz.WBK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Ewa Milewska
tel.: 22 443 89 84, e-mail: e.milewska@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 111
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Księgowego, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości organu finansowego m.st. Warszawy;
 2. terminowe przekazywanie jednostkom budżetowym, finansowanym na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, środków finansowych według zgłaszanych zapotrzebowań, do wysokości zatwierdzonego planu;
 3. ewidencja dochodów budżetowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne finansowane z załącznika dzielnicowego;
 4. rozliczanie dochodów budżetowych i środków na wydatki;
 5. rozliczanie dochodów budżetowych z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania;
 6. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej;
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (sprawozdanie finansowe cząstkowe organu finansowego);
 8. archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych;
 9. prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem;
 10. prowadzenie księgowości dochodów stanowiących wpływy z obszaru Dzielnicy z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy i innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę;
 11. ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego;
 12. ewidencja i rozliczanie kosztów inwestycji (środki trwałe w budowie);
 13. prowadzenie księgowości materiałowej;
 14. realizacja przelewów na dodatki mieszkaniowe;
 15. ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie;
 16. okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;
 17. terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych przy współpracy z rachubą płac, podatku od towarów i usług;
 18. wystawianie faktur;
 19. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
 20. rozliczanie zadań zleconych i powierzonych, finansowanych z dotacji celowych, kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 21. sporządzanie zapotrzebowań środków na wydatki Dzielnicy;
 22. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych do zapłaty;
 23. ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych w ramach załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 24. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
 25. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Dzielnicy jako jednostki budżetowej;
 26. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń projektów finansowych z udziałem środków europejskich;
 27. prowadzenie księgowości oraz terminowe odprowadzanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 28. prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby Biura Planowania Budżetowego;
 29. współpraca z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty w zakresie wyżej wymienionych spraw;
 30. monitorowanie zmian przepisów prawnych, a w szczególności z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług;
 31. prowadzenie odrębnej ewidencji i rozliczeń z m.st. Warszawa związanych z opłatami i karami za wycięcie drzew i krzewów, opłatami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opłatami komunikacyjnymi CEPIK.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 15-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 2739
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe