Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 65
Email
Zoliborz.WAB@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Zdzisława Frydrych
tel.: 22 443 88 60, e-mail: zfrydrych@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie;
 2.  rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zmiany sposobu użytkowania oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach;
 3. prowadzenie postępowań w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie;
 4. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 5. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 6.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 7. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 8. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 9. przekazywanie akt spraw obiektów, w stosunku do których niezbędne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 10. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem pozwoleń na budowę dróg gminnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 11. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem odstępstw od warunków usytuowania obiektów w sąsiedztwie linii kolejowych na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 12. wydawanie zaświadczeń dotyczących spełnienia wymagań w zakresie samodzielności lokali na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz zaświadczeń w rozumieniu art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 13. przygotowanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji;
 14. realizacja przepisów dotyczących udostępnienia akt administracyjnych;
 15. przygotowanie projektów odpowiedzi na interwencje i interpelacje;
 16. wydawanie opinii na wniosek innych jednostek, a w szczególności opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych, czasowych dzierżaw, terenów objętych roszczeniami o zwrot – na wniosek Biura Geodezji i Katastru, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Biura Spraw Dekretowych;
 17. opiniowanie czasowych dzierżaw terenu;
 18. opracowywanie opinii dotyczących terenów objętych roszczeniami o zwrot;
 19. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
 20. archiwizowanie informacji w zakresie spraw o pozwolenie na budowę prowadzonych przez Wydział na terenie Dzielnicy.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 19-04-2018
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 08-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2019
Liczba odwiedzin: 1239
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe