Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy > Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 65
Email
Zoliborz.WAB@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Zdzisława Frydrych
tel.: 22 443 88 60, e-mail: zfrydrych@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji właściwego Biura, pozostających w granicach Dzielnicy:
  a) stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej do 15 000 m2,
  b) wysokości do 30 m,
  c) gminnych dróg publicznych, z wyłączeniem inwestycji,
  d) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych,
  e) naczelnych i centralnych organów państwa,
  f) wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy;
 2. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.);
 3. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.),
 4. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.);
 5. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892, z późn. zm.);
 6. przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji Wydziału;
 7. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich właściwemu Biuru oraz właściwym organom i jednostkom;
 8. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 9. współdziałanie z właściwym Biurem w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w tym zakresie;
 10. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć właściwemu Biuru;
 11. podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.);
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji właściwego Biura, pozostających w granicach Dzielnicy;
 13. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i przekazywanie do archiwum zakładowego.
Odnośniki
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlane
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2008
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 07-10-2020
Zatwierdzający Utracki Rafał (Dzielnica Żoliborz) 07-10-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-10-2020
Liczba odwiedzin: 24495
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe