Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wola > Urząd Dzielnicy > Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy > Zakres działania Wydziału Oświaty i Wychowania

Zakres działania Wydziału Oświaty i Wychowania

  Drukuj
 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 

1.   wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy, z wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i wyposażania ich w majątek, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy, w tym:

a)   wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół,

b)   prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,

c)   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek,

d)   współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań o charakterze lokalnym, dotyczącym oświaty i wychowania,

e)   prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,

f)    prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

g)   w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły i placówki przekazanych do kompetencji dzielnicy, z wyłączeniem rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

h)   prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek,

i)    wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,

j)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

k)   prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,

l)    prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, udziałem uczniów, nauczycieli i szkół w programach międzynarodowych,

m)  prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,

n)   prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,

o)   wykonywanie innych zadań wskazanych przez Biuro Edukacji, związanych z realizacją polityki oświatowej;

 

2.   sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych;

 

3.   współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy przy realizacji zadań z zakresu spraw związanych z finansowaniem szkół i placówek dzielnicy;

 

4.   przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;

 

5.   przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej lub wprowadzanie, w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział;

 

6.   realizacja innych spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Burmistrzowi, Zastępcom Burmistrza Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy w zakresie zadań Wydziału. 

 
 
Wprowadził Czech Katarzyna (Dzielnica Wola) 11-08-2014
Aktualizujący Czech Katarzyna (Dzielnica Wola) 10-06-2019
Zatwierdzający Kalata Tomasz (Dzielnica Wola) 24-06-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-06-2019
Liczba odwiedzin: 503
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe