Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Wesoła

Lista artykułów:


Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Warszawa, 22 września 2009 r.

 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr LVIII/1748/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09 lipca 2009 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat projektowanych statutów dzielnic m.st. Warszawy w dniach 8 - 21 września 2009 r. odbyły się konsultacje projektu Statutu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych:

 

1.     Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła, na słupach ogłoszeniowych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu dzielnicy.

2.      Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni byli mieszkańcy dzielnicy posiadający czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy oraz dzielnicowe komisje dialogu społecznego.

3.     Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w pokoju 008 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 8.00-18.00,
wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

4.     Formularze konsultacji społecznych oraz projekt statutu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dostępne były w pokoju 008, punkcie informacyjnym, a także zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.wesola.waw.pl

5.     W pokoju 008 były pełnione dyżury przez pracowników urzędu wchodzących w skład zespołu powołanego pismem Burmistrza Dzielnicy Wesoła z dnia 07 września 2009 r. znak sprawy UD-XVI-WOD-KMI-0114-117-1-09.

6.     W pomieszczeniu 008 wyłożono egzemplarze projektowanego statutu, udostępniono formularze konsultacji i przygotowano urnę.

 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych:

 

Podczas konsultacji społecznych do pokoju 008 zgłosiło się czterech mieszkańców, którzy zapoznali się z projektem statutu, ale nie wnieśli żadnych uwag.

Wpłynął też jeden wypełniony formularz, który został pozostawiony przez mieszkańca w punkcie informacyjnym urzędu. Po sprawdzeniu przez pracownika obsługującego konsultacje prawa udziału w konsultacjach okazało się, że osoba, która pozostawiła wypełniony formularz nie posiada czynnego prawa wyborczego do Rady Dzielnicy Wesoła. Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

Elżbieta Bareja

Główny Specjalista

 

Karol Cudny

Podinspektor

 

Maciej Borowy

Inspektor

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-09-2009
Data wprowadzenia:  29-09-2009


Wprowadził Błaszczak Marta (Dzielnica Wesoła) 2009-09-29
Aktualizujący Błaszczak Marta (Dzielnica Wesoła) 2009-09-29
Zatwierdzający Bożenna Chmielewska 2009-09-30
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-10-01
Wersja standardowa