Kanał Wyżej
Rejestr decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu

Adres

02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Osoba Kontaktowa
Grażyna Kossowska

Numer telefonu
0 22 545 72 57

Uwagi
Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Referat Nadzoru i Kontroli Środowiska
Referat Utrzymania Terenów i Obiektów Zieleni oraz Ulic Gminnych
Referat Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zwierząt i Edukacji Ekologicznej
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału
Dokumenty
Rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni i za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenie
Rejestr zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
Rejestr decyzji dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
Rejestr decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu
Rejestr zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
Rejestr wniosków i zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Rejestr zamówień publicznych do wartości 14 000 euro
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Rejestr decyzji dotyczących wysokości opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Rejestr decyzji nakładających obowiązki na prowadzącego instalację
Rejestr zamówień publicznych od wartości powyżej 14 000 euro
Rejestr decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Rejestr decyzji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych
Rejestr decyzji dotyczących zmiany stanu wód na gruncie

Wersja standardowa