Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)

Referat Realizacji Urbanistycznej (WAB-U)  Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-A)  Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Dochodów (WBK-D)  Referat Wydatków (WBK-W) Referat Budżetu (WBK-B) Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (WGN)
           Referat Remontów i Konserwacji Zasobu Lokalowego (WGN-RZL) Referat Nieruchomości (WGN-NR)

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)
           Referat Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych (WIR-ROK) Referat Inwestycji i Remontów Dróg (WIR-RD) Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)
Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU)
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji (WKS) Referat Komunikacji Społecznej i Promocji (WKS-KP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami (WKS-M) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-SO) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii (WOM-SK)  

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) 

Referat Terenów i Obiektów Zieleni oraz Innych Obiektów Rekreacyjno-Wypoczynkowych (WOŚ-Z) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Utrzymania Czystości i Porządku, Gospodarki Odpadami oraz Ochrony Zwierząt (WOŚ-C) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, Ochrony przed Hałasem oraz Ochrony Powietrza (WOŚ-W)

  Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)

Referat Organizacji i Obsługi Zarządu (WOD-OZ) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Filii Archiwum Zakładowego Urzędu (WOD-A)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Przedszkoli Publicznych oraz Niepublicznych Placówek Oświatowych (WOW-PPN) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz Awansu Zawodowego Nauczycieli (WOW-SPG) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (WOW-PGP) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)

Referat Świadczeń Rodzinnych (WSZ-SR) Referat Świadczeń Wychowawczych (WSZ-SW) Referat Obsługi Administracyjnej, Finansowej oraz Dłużników (WSZ-OA) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WSZ-P) 

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)
Wydział  Informatyki dla Dzielnicy (WIN) Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (ZDG) Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy  (ZFE) Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR) Zespół Obsługi Rady Dzielnicy (ZOR) Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (WSR) Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)   
więcej:
ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Kultury dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Zespół Obsługi Prawnej dla Dzielnicy
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wersja standardowa