Kanał Wyżej
Dzielnica Rembertów

Rembertów 04-401 Warszawa
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28 Sekretariat Burmistrza
tel.: 22 44 33 800,
22 44 33 801
faks: 22 44 33 777
www.rembertow.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
04-401 Warszawa
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28
tel.: 22 44 33 889
faks: 22 44 33 782
Godziny pracy WOM:
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
(na czas trwania pandemii)
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)  Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrzpodział zadań, tryb pracy, uchwały) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy   uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe:
KOMUNIKAT 1
Od 1 stycznia 2020 roku właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych jest rachunek o numerze:

Centrum Obsługi Podatnika:
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.
Ponadto informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostały zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. Wpłata dokonana na zamknięty rachunek po 31 grudnia 2019 r. zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy.
 
Od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

Centrum Obsługi Podatnika:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

KOMUNIKAT 2

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostaną zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty eksploatacyjnej, bezumownego korzystania z nieruchomości, oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z ww. wymienionych należności powinny być dokonywane na rachunek bieżący dochodowy nr: 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003.
39 1030 1508 0000 0005 5002 7003
(rachunek bieżący dochody - tytuły wpłat: wieczyste użytkowanie gruntu, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni, opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu, inne opłaty)

45 1030 1508 0000 0005 5002 7186
(wpłaty z tytułu czynszu, media)
93 1030 1508 0000 0005 5000 9056
(udostępnienie danych osobowych)
18 1030 1508 0000 0005 5000 9048 
(wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne)
71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
(wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów, depozyty)
84 1030 1508 0000 0005 5000 9218
(opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów)
42 1030 1508 0000 0005 5002 7143
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rachunek ogólny; każdy płatnik posiada indywidualny nr konta nadany z Urzędu przy składaniu deklaracji)
65 1030 1508 0000 0005 5000 9269
(opłaty geodezyjne, wyrysy, wypisy)
93 1030 1508 0000 0005 5000 9153
(opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)
Regon:
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy: 015259640-00098 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: 015259663-00090


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Urząd Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Rembertów

Wersja standardowa