Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Rembertów > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Komisje > Komisje Rady Dzielnicy

Komisje Rady Dzielnicy

  Drukuj
 
 

zobacz:

                                                                                                                                

Komisja Rewizyjna:

 1. Grzegorz Karczmarz – przewodniczący komisji
 2. Tomasz Lis - wieceprzewodniczący 
 3. Andrzej Ługowski
 4. Marcin Płonka
 5. Grzegorz Portasiewicz
 6. Ewa Wojciechowska-Borek

Zakres działania:

 • określają przepisy § 41 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

                                                                                                                                 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Izabela Kowalska – przewodnicząca komisji
 2. Ewa Wojciechowska-Borek - wiceprzewodnicząca komisji
 3. Anna Górska
 4. Tomasz Lis
 5. Andrzej Ługowski
 6. Marcin Płonka 
 7. Alfred Pogorzelski
 8. Andrzej Zawiślak 
 9. Michał Zyga

Zakres działania:

 • rozpatrywanie i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym jest Rada Dzielnicy,
 • rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.

                                                                                                                                

Komisja Bezpieczeństwa:

 1. Mirosław Górczyński – przewodniczący komisji
 2. Barbara Burtniak
 3. Marek Jarzęcki
 4. Grzegorz Karczmarz
 5. Stanisław Kowalczuk
 6. Artur Wosztyl
 7. Marcin Ziętek

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym zabezpieczenie przeciwpożarowe osiedli oraz nadzór nad lasami w okresie szczególnego ich zagrożenia,
 • obrona cywilna, obronność i pozostałe problemy z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • monitoring wizyjny terenów publicznych,
 • współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami, w tym ze Strażą Miejską, Policją i Strażą Pożarną w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 • wnioskowanie w zakresie stanu sanitarnego i porządków na posesjach,
 • utrzymanie czystości i porządku w Dzielnicy,
 • gospodarka odpadami, w tym segregacja odpadów, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • konserwacji komunalnych terenów zielonych,
 • monitorowanie działań związanych z opieką nad zwierzętami.

                                                                                                                                

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Michał Zyga - przewodniczący komisji
 2. Tomasz Lis - wiceprzewodniczący komisji
 3. Michał Kaczyński 
 4. Izabela Kowalska
 5. Andrzej Ługowski
 6. Krzysztof Osiński
 7. Arkadiusz Piotrowski
 8. Marcin Płonka 
 9. Alfred Pogorzelski
 10. Marcin Ziętek

Zakres działania:

 • ład przestrzenny, w tym wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • programowanie rozwoju lokalnego, wnioskowanie i opiniowanie w zakresie strategii m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów, i programów rozwoju m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów,
 • nadzór i kontrola nad realizacją programów społeczno-gospodarczych rozwoju Dzielnicy,
 • gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, 
 • utrzymanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dzielnicowych obiektów administracyjnych,
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 • geodezja, kartografia i kataster,
 • targowiska i hale targowe,
 • ochrona środowiska, zieleń komunalna i zadrzewienie, gospodarka wodna,
 • wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, 
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej, telekomunikacja,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach majątkowych w zakresie określonym przez statut Dzielnicy Rembertów, Statut m.st. Warszawy oraz inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad przekazywania dzielnicom składników mienia do korzystania oraz zasad zarządu mieniem gminy,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zasad udziału osób trzecich w inwestycjach komunalnych.

                                                                                                                                

Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu:

 1. Grzegorz Portasiewicz - przewodniczący komisji
 2. Barbara Burtniak
 3. Mirosław Górczyński
 4. Anna Górska
 5. Marek Jarzęcki
 6. Michał Kaczyński
 7. Stanisław Kowalczuk
 8. Izabela Kowalska
 9. Józef Melak
 10. Krzysztof Osiński
 11. Marcin Płonka
 12. Artur Wosztyl
 13. Andrzej Zawiślak
 14. Michał Zyga

Zakres działania:

 • drogi, ulice, mosty, place, w tym oświetlenie ulic i placów,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, urządzenia sanitarne, urządzenia komunalne,
 • transport zbiorowy,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji ruchu drogowego, oznakowania oraz stanu ulic i placów publicznych, w tym znaków drogowych,
 • gminne budownictwo mieszkaniowe,
 • problematyka finansowania inwestycji, w tym pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, 
 • opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie procedury uchwalania załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez Dzielnicę,
 • rozpatrywanie wniosków jednostek pomocniczych niższego rzędu do budżetu i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie załącznika do projektu budżetu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, założeń do niego i jego zmian po uzyskaniu opinii pozostałych komisji Rady Dzielnicy,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wieloletnich planów inwestycyjnych, 
 • opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy,
 • monitorowanie postępu w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • bieżąca ocena gospodarki finansowej Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy, w tym analiza kosztów,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Dzielnicy.

                                                                                                                                

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

 

 1. Marcin Płonka - przewodniczący komisji
 2. Anna Górska - wiceprzewodnicząca komisji
 3. Ewa Wojciechowska-Borek - wiceprzewodnicząca komisji
 4. Stanisław Kowalczuk
 5. Izabela Kowalska
 6. Józef Melak
 7. Artur Wosztyl
 8. Andrzej Zawiślak
 9. Marcin Ziętek

Zakres działania:

 • oświata i wychowanie, w tym utrzymywanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • działalność kulturalna, w tym utrzymywanie bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury, 
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • polityka prorodzinna, 
 • wspieranie osób niepełnosprawnych, 
 • wspieranie seniorów,
 • aktywizacja bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości i aktywnych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
 • kultura fizyczna i sport,
 • turystyka i rekreacja,
 • opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu przedsięwzięć z zakresu działania Komisji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

                                                                                                                                

Komisja Samorządowa:

 1. Marcin Ziętek - przewodniczący komisji
 2. Grzegorz Karczmarz - wiceprzewodniczący komisji
 3. Marek Jarzęcki
 4. Andrzej Ługowski
 5. Arkadiusz Piotrowski
 6. Marcin Płonka

Zakres działania:

 • współpraca z jednostkami niższego rzędu i organizacjami pozarządowymi, w tym z komisjami dialogu społecznego,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji i zakresu działania oraz łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Statutu m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy Rembertów, zakresu kompetencji przekazywanych dzielnicom m.st. Warszawy oraz statutów jednostek niższego rzędu,
 • promocja Dzielnicy,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności Dzielnicy, 
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem miejskiego systemu informacji, 
 • ochrona miejsc pamięci narodowej, zabytki i opieka nad zabytkami,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów uchwał w sprawach herbu i barw Miasta, herbu Dzielnicy Rembertów, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie inicjatyw dotyczących uhonorowania mieszkańców, w tym nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy i wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” oraz przyznania Nagrody Miasta,
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw,
 • opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu przedsięwzięć z zakresu działania Komisji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Radą Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

                                                                                                                                

Komisja Mieszkaniowa:

 1. Izabela Kowalska - przewodnicząca komisji
 2. Barbara Burtniak - wiceprzewodnicząca komisji
 3. Marek Jarzęcki
 4. Arkadiusz Piotrowski  
 5. Ewa Wojciechowska-Borek

Zakres działania:

 • Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej Dzielnicy
 
 
Wprowadził Demnicka Monika (Dzielnica Rembertów) 13-12-2018
Aktualizujący Rychlica Joanna (Dzielnica Rembertów) 15-07-2022
Zatwierdzający Ostrowska Agnieszka (Dzielnica Rembertów) 15-07-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2022
Liczba odwiedzin: 2325

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe