Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Urząd Dzielnicy > Zespół Kultury dla Dzielnicy > Zespół Kultury dla Dzielnicy

Zespół Kultury dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

03-833 Warszawa
ul. Podskarbińska 6, pok. 125-127

Telefon
22 44 35 468
Email
pragapoludnie.zku@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Iwona Kaczorowska
tel.: 22 44 35 468, kom.: 519 047 052, faks: 22 44 35 570, e-mail: ikaczorowska@um.warszawa.pl
ul. Podskarbińska 6, p. 126
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Zespołu Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe należy, w szczególności:

1) realizowanie zadań organizatora instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt. 2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, w tym:

a) prowadzenie ksiąg rejestrowych tych instytucji,
b) przygotowanie oceny merytorycznych sprawozdań rocznych tych instytucji na potrzeby Zarządu Dzielnicy,
c) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia przez nie działalności;

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie kultury;

3) organizowanie imprez kulturalnych;

4) animacja działań kulturalnych;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także innymi podmiotami działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu działania Zespołu, a w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń  otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
b) przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
c) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania  komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
d) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
e) przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych,
f)d okonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;

6) prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy;

7) występowanie do właściwych organów z wnioskami dotyczącymi utworzenia miejsca pamięci narodowej położonego na obszarze Dzielnicy oraz podejmowanie czynności związanych z tworzeniem takich miejsc;

8) koordynowanie działań związanych z opiniowaniem przez Dzielnicę projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, związanych z nazewnictwem miejskim w zakresie: ulic, rond i placów położonych na terenie Dzielnicy;

9) współpraca z biurem właściwym do spraw kultury, Pełnomocnikiem ds. Programu Edukacji Kulturalnej w zakresie realizowanych zadań;

10) monitorowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zadań Zespołu;

11) współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy w sprawach dotyczących planowania, realizacji wydatków oraz sprawozdawczości budżetowej;


12) prowadzenie wykazu wydatków, przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz zaangażowania środków, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych;

13) prowadzenie rejestru zawieranych umów.

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 12-08-2015
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2020
Liczba odwiedzin: 2048
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe