Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Urząd Dzielnicy > Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy > Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy

Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274, pok. 108A
Telefon
22 44 35 127
Email
pragapoludnie.wps@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - PWydziału promocji iątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Ewelina Lanc
tel.: 22 44-35-127, e-mail: Elanc@um.warszawa.pl
ul. Grochowska 274, p. 109A
p.o. kierownika Renata Paprzycka
tel.: 22 44-35-483, e-mail: rpaprzycka@um.warszawa.pl
ul. Grochowska 274, p. 218
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami  należy:

 1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z promocją m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy oraz współpraca z biurem właściwym do spraw marketingu miasta;
 2. przygotowanie, realizowanie oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do  biura właściwego do spraw marketingu miasta;
 3. współpraca z biurem właściwym do spraw marketingu miasta związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz tworzenie wspólnych projektów służących budowaniu marki m.st. Warszawy;
 4. przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Dzielnicy;
 5. administrowanie wydawnictwami realizowanymi przez Dzielnicę, w tym wydawnictwami multimedialnymi;
 6. prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniami promocyjnymi;
 7. obsługa administracyjno-finansowa Biuletynu Informacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
 8. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy przygotowywaniu informacji promocyjnych;
 9. opracowywanie i realizowanie planów kampanii promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów:
 10. utrzymywanie kontaktów z mediami, współpraca w tym zakresie z Rzecznikiem Prasowym;
 11. przygotowywanie informacji przekazywanych mediom dotyczących Dzielnicy
 12. organizowanie konferencji prasowych Członków Zarządu Dzielnicy;
 13. opracowywanie codziennego serwisu informacji prasowych dotyczących m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Dzielnicy;
 14. współpraca z biurem właściwym do spraw marketingu miasta w ramach polityki informacyjnej Urzędu, w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 15. prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy;
 16. prowadzenie spraw związanych z patronatami honorowymi Burmistrza;
 17. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 18. współdziałanie z biurem właściwym do spraw sportu i rekreacji w zakresie realizacji zadań Wydziału;
 19. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 20. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji;
 21. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 22. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 23. współdziałanie z biurem właściwym do spraw sportu i rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 24. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych;
 25. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także innymi podmiotami działającymi na obszarze Dzielnicy przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji, oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu działania Wydziału, a w szczególności:
  a)przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  b)przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
  c)przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
  d)przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
  e)przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych,
  f)dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;
 26. współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy w sprawach dotyczących planowania, realizacji wydatków oraz sprawozdawczości budżetowej;
 27. prowadzenie wykazu wydatków, przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz zaangażowania środków, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych;
 28. prowadzenie rejestru zawieranych umów.
Odnośniki

Referat Promocji i Sportu
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami

 
 
Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 18-08-2015
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2020
Liczba odwiedzin: 1252
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe