Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Urząd Dzielnicy > Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy > Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy

Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

03-833 Warszawa
ul. Podskarbińska 6, pok. 125-129

Telefon
22 44 35 242
Email
ppl.wks@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Iwona Kaczorowska
tel.: 22 44 35 468, kom.: 519 047 052, faks: 22 44 35 543, e-mail: ikaczorowska@um.warszawa.pl
ul. Podskarbińska 6, p. 126
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu należy:

1)      prowadzenie spraw w zakresie realizowania zadań organizatora względem instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt. 2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, w tym:

a)      prowadzenie ksiąg rejestrowych tych instytucji,

b)      przygotowanie oceny merytorycznych sprawozdań rocznych tych instytucji na potrzeby Zarządu Dzielnicy,

c)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia przez nie działalności;

2)      prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;

3)      prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;

4)      prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;

5)                  przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na warunkach i w trybie określonym w uchwale Rady m.st. Warszawy;

6)      współpraca z Biurem Kultury, Pełnomocnikiem ds. Programu Edukacji Kulturalnej w zakresie realizowanych zadań;

7)      monitorowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zadań Wydziału;

8)      podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;

9)      współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań Wydziału;

10)  inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;

11)  współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań Dzielnicy oraz wykonywanie czynności wynikających z przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy mocą uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy - zadań i kompetencji w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy związanych z prowadzeniem spraw w zakresie realizowania zadań organizatora  za wyjątkiem tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania go w majątek;

12)  organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;

13)  tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;

14)  współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;

15)  tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych;

16)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także innymi podmiotami działającymi na obszarze Dzielnicy przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji, oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu działania Wydziału, a w szczególności:

a)       przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

b)      przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,

c)      przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,

d)      przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,

e)      przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych,

f)       dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;

17)  realizacja innych spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Burmistrzowi, Członkom Zarządu Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy w zakresie zadań Wydziału.

 

 
 
Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 12-08-2015
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 10-06-2019
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 10-06-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-06-2019
Liczba odwiedzin: 1788
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe