Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG) Referat Techniczno-Eksploatacyjny (WAG-A) Referat Gospodarczy (WAG-B) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Rozliczeń (WAG-C) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WAG-D)

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) Referat Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WAB-A) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-B) Referat Koordynacji Planistycznej i Opiniowania (WAB-C) Referat Realizacji Urbanistycznej (WAB-D)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK) Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-A) Referat Księgowości Budżetowej (WBK-B) Referat Finansowo-Księgowy (WBK-C) Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-D) Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-E) Referat Księgowości i Windykacji  Dochodów Niepodatkowych (WBK-F) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WBK-G) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozliczeń Podatku od Towarów i Usług (WBK-H)

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG) Referat Działalności Gospodarczej (WDG-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych (WDG-B) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WDG-C)

Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)

Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)  Referat Nabywania, Odszkodowań i Opłat Planistycznych (WNI-A) Referat Użytkowania Wieczystego i Trwałego Zarządu (WNI-B) Referat Opłat (WNI-D) Referat Windykacji (WNI-E) Jednooosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WNI-F) Referat Przekształceń Nieruchomości Niezabudowanych i Zabudowanych Budynkami Innymi niż Wielorodzinne (WNI-G) Referat Przekształceń Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielorodzinnymi (WNI-H) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zwrotu Bonifikaty (WNI-I)

Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów (WSN) Referat Sprzedaży Lokali i Garaży (WSN-A) Referat Sprzedaży Nieruchomości (WSN-B) Referat Regulacji Prawnych Nieruchomości i Spraw Własnościowych (WSN-C) Referat Dokumentacji (WSN-D) Referat Dzierżaw i Udostępniania Nieruchomości pod Inwestycje Liniowe (WSN-E) Referat Gospodarowania Zasobem i Służebności Przesyłu (WSN-F) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Adaptacji (WSN-G) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Spółdzielni Mieszkaniowych (WSN-H)

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM) Referat  Obsługi Bezpośredniej (WOM-A) Referat Kancelaryjno-Sprawozdawczy (WOM-B)

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (WOR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sesji Rady Dzielnicy (WOR-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Komisji Rady Dzielnicy (WOR-B) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Jednostkami Niższego Rzędu (WOR-C) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WOR-D) 

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) Referat Utrzymania Terenów Zieleni, Czystości i Porządku (WOŚ-A) Referat Środowiska (WOŚ-B) Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi  (WOŚ-C) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony Prawnej Zieleni (WOŚ-D) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WOŚ-E)
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW) Referat Organizacji Nauczania i Wychowania (WOW-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr, Awansu i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (WOW-C) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WOW-D) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Infrastruktury i Nieruchomości Jednostek Oświatowych (WOW-E) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetowo-Finansowych i Organizacji Wypoczynku Dzieci i Młodzieży (WOW-F) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Pomocy Materialnej (WOW-G)

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (WPK) Referat Komunikacji Społecznej i Promocji (WPK-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Informacji (WPK-B) 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ) Referat Polityki Społecznej i Zdrowotnej (WSZ-A) Referat Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy (WSZ-B) Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (WSZ-C) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WSZ-E)

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP) Referat Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane (WZP-A) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WZP-B)

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL) Referat Pomocy Mieszkaniowej (WZL-A) Refarat Gospodarki Lokalowej (WZL-B) Referat Regulacji Tytułów Prawnych i Dodatków Mieszkaniowych  (WZL-C) Referat Zapobiegania Bezdomności (WZL-D) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi i Informacji Mieszkaniowej (WZL-E)

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów (WGD) Referat Utrzymania Dróg (WGD-A) Referat Gospodarowania Pasem Drogowym (WGD-B) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno Biurowej oraz Finansowej (WGD-C)

Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów (WID) Referat Inwestycji i Remontów Kubaturowych (WID-A) Referat Inwestycji i Remontów Drogowych (WID-B) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej oraz Finansowej (WID-C)

 Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD) Referat Organizacji i Obsługi Pracy Zarządu Dzielnicy (WOD-A) Referat Obsługi Merytorycznej Członków Zarządu Dzielnicy, Skarg i Analiz (WOD-B) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji Urzędu Dzielnicy (WOD-C) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WOD-D)

Wydział Prawny dla Dzielnicy Mokotów (WPR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (WPR-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej Radców Prawnych (WPR-B)

Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (ZFD)

Zespół Kultury dla Dzielnicy Mokotów (ZKU)

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (ZSD)
 
więcej:
ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Budżetowo-Księgowy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Wydział Informatyki
Wydział Kadr
Wydział Nieruchomości
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Oświaty i Wychowania
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Zamówień Publicznych
Wydział Zasobów Lokalowych
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Obrotu Nieruchomościami
Wydział Organizacyjny
Zespół Funduszy Europejskich
Zespół Kultury
Zespół Sportu i Rekreacji
Wydział Infrastruktury
Wydział Prawny
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Wersja standardowa