Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Mokotów > Urząd Dzielnicy > Wydział Ochrony Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
02-582 Warszawa
ul. Wiktorska 91a
Telefon
22 443 63 60
Faks
22 325 45 67
Email
mokotow.wos@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Dominik Babski
tel.: 22 443 63 61, faks: 22 325 45 67, e-mail: mokotow.wos@um.warszawa.pl
ul. Wiktorska 91a, p. 408
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy, w tym dokonywanie kontroli właścicieli nieruchomości oraz czynności egzekucyjnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem, ochroną i eksploatacją terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy,  stanowiących własność m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom; 
 3. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232, z późn. zm.) w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy, w tym:
  a). opiniowanie programu ochrony środowiska m.st. Warszawy w  zakresie dotyczącym Dzielnicy,
  b). udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  c). prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy,
  d). opiniowanie mapy akustycznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy; 
 4. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska; 
 5. opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie działania wydziału;
 6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania wydziału;
 7. prowadzenie spraw w trybie art. 83-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 627 z późn. zm);
 8. ewidencjonowanie obiektów objętych szczególną formą ochrony przyrody;
 9. realizacja zadań z zakresu rolnictwa;
 10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. , poz. 856) w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 11. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz w sprawach wprowadzenia form ochrony przyrody lub ich zmian; 
 12. budowa, modernizacja i utrzymywanie ujęć wody oligoceńskiej będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy;
 13. przygotowywanie, w porozumieniu w właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych w zakresie działania wydziału i ich realizacja; 
 14. organizowanie akcji, programów i festynów edukacyjno-ekologicznych;
 15. podejmowanie czynności, celem złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach prowadzonych przez wydział spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji określonych w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy;
 16. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na obszarze Dzielnicy;
 17. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania wydziału;
 18. realizacja spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony środowiska.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Wprowadził Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 20-06-2007
Aktualizujący Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 25-10-2017
Zatwierdzający Rosłoń Teresa (Dzielnica Mokotów) 25-10-2017
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-10-2017
Liczba odwiedzin: 24415
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe