Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy: Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG) Referat Administracyjny (WAG-A) Referat Gospodarczy (WAG-B) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-A) Referat Urbanistyki (WAB-B) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Dokumentacji (WAB-C) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WAB-D) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK) Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-A) Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (WBK-B) Referat Księgowości Budżetowej i Dochodów (WBK-C) Referat Wydatków  (WBK-D) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WBK-E) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG) Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej (WDG-A) Referat Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji (WDG-B) Wydział  Nieruchomości dla Dzielnicy (WND) Referat Gospodarki Nieruchomościami (WND-A) Referat Mienia Miasta (WND-B) Referat Użytkowania Wieczystego Gruntów (WND-C) Referat Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości (WND-D) Wieloosobowe  Stanowisko Pracy ds. Analizowania Stanu Prawnego Nieruchomości (WND-E) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WND-F)   Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN) Referat Obsługi Informatycznej (WIN-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej (WIN-B) Wydział Inwestycji dla Dzielnicy (WID) Referat Planowania i Projektowania (WID-A) Referat Realizacji (WID-B) Referat Sieci i Eksploatacji (WID-C) Referat Remontów Placówek Oświatowych (WID-D) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Rewitalizacji i Spraw Ogólnych (WID-E) Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM) Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-A) Referat Kancelaryjny (WOM-B) Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (WOR)
Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (WOU) Referat Organizacyjny (WOU-A) Referat Dialogu Społecznego i Kontaktów z Mediami (WOU-B) Referat Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu (WOU-C) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego (WOU-D)
     Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)
Referat Zieleni, Utrzymania Czystości i Porządku oraz Odpadów i Placów Zabaw  (WOŚ-A) Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej, Ochrony Środowiska, Hałasu, Rolnictwa i Zwierząt (WOŚ-B)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji Nauczania i Wychowania (WOW-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowo-Prawnych, Awansu i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (WOW-B) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WOW-C)
Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (WPR-A Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WPR-B)
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (WPK) Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (WSR) Referat Sportu (WSR-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rekreacji (WSR-B)
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy (WRA) Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (WRA-A) Referat Świadczeń Wychowawczych (WRA-B
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy (WSZ) Referat Uzależnień (WSZ-A)
Referat Prozdrowotny (WSZ-B)
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL) Referat Lokalowy (WZL-A) Referat Gospodarowania Zasobem (WZL-B)
 Zespół Kadr dla Dzielnicy (ZKD)
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy (SKW)
Więcej
ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy
Wydział Kultury dla Dzielnicy
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy
Wydział Prawny dla Dzielnicy
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Kadr dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Wersja standardowa