Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Zamówień Publicznych

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Zamówień Publicznych

Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2 IIIp.
Telefon
22 443 14 00
Faks
22 443 14 02
Email
sekretariat.bzp@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Justyna Majecka-Żelazny
tel.: 22 443 14 00, faks: 22 443 14 02, e-mail: sekretariat.bzp@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 316
zastępca dyrektora Alicja Jerka
tel.: 22 443 14 00, faks: 22 443 14 02, e-mail: sekretariat.bzp@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 320
zastępca dyrektora Łukasz Korba
tel.: 22 443 14 00, faks: 22 443 14 02, e-mail: sekretariat.bzp@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 316
Zakres działania wydziału biura

 

Do zakresu zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. zarządzanie procesem planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, z wyłączeniem postępowań prowadzonych przez urzędy dzielnic;
 2. upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, w tym opracowywanie dobrych praktyk i standardów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
 3. sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych, a także dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
 4. opracowywanie i wdrażanie procedur udzielania zamówień publicznych   z wykorzystaniem licytacji elektronicznej, aukcji elektronicznej, oraz innych narzędzi elektronicznych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
 5. opracowywanie założeń, wdrażanie i administrowanie w zakresie merytorycznym narzędziami elektronicznymi wspierającymi proces zakupowy w Urzędzie oraz bazami danych zawierającymi informacje o planowanych, przygotowywanych, prowadzonych i udzielonych zamówieniach publicznych;
 6. nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, w tym podejmowanie czynności nadzorczych i koordynujących działania wydziałów dla dzielnic właściwych w sprawach obsługi urzędu dzielnicy z zakresu zamówień publicznych oraz konkursów, w obszarze działania Biura;
 7. informowanie  bezpośrednio nadzorującego Biuro o naruszeniach w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 8. reprezentowanie Prezydenta w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 9. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 10. ustalanie programu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu zamówień publicznych;
 11. prowadzenie analiz udzielanych zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w zakresie wymaganym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 12. uczestniczenie w komisjach konkursowych ds. rekrutacji na stanowisko naczelnika wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach obsługi urzędu dzielnicy z zakresu zamówień publicznych oraz konkursów.


Wprowadził Korba Łukasz (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 2007-09-10
Aktualizujący Korba Łukasz (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 2017-10-20
Zatwierdzający Majecka-Żelazny Justyna (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 2017-10-30
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-30
Wersja standardowa