Kanał Wyżej
Biuro Zamówień Publicznych


Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2 IIIp.

Telefon
22 443 14 00

Faks
22 443 14 02

Email
sekretariat.bzp@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Justyna Majecka-Żelazny
zastępca dyrektora Alicja Jerka
zastępca dyrektora Łukasz KorbaZakres działania wydziału biura
 
Do zakresu zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:
zarządzanie procesem planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, z wyłączeniem postępowań prowadzonych przez urzędy dzielnic; upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, w tym opracowywanie dobrych praktyk i standardów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie; sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych, a także dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie; opracowywanie i wdrażanie procedur udzielania zamówień publicznych   z wykorzystaniem licytacji elektronicznej, aukcji elektronicznej, oraz innych narzędzi elektronicznych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.); opracowywanie założeń, wdrażanie i administrowanie w zakresie merytorycznym narzędziami elektronicznymi wspierającymi proces zakupowy w Urzędzie oraz bazami danych zawierającymi informacje o planowanych, przygotowywanych, prowadzonych i udzielonych zamówieniach publicznych; nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, w tym podejmowanie czynności nadzorczych i koordynujących działania wydziałów dla dzielnic właściwych w sprawach obsługi urzędu dzielnicy z zakresu zamówień publicznych oraz konkursów, w obszarze działania Biura; informowanie  bezpośrednio nadzorującego Biuro o naruszeniach w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; reprezentowanie Prezydenta w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej; współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych; ustalanie programu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu zamówień publicznych; prowadzenie analiz udzielanych zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w zakresie wymaganym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; uczestniczenie w komisjach konkursowych ds. rekrutacji na stanowisko naczelnika wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach obsługi urzędu dzielnicy z zakresu zamówień publicznych oraz konkursów.Odnośniki
Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Zamówień Publicznych:
Wydział Postępowań o zamówienia publiczne (ZP-WPZP)
Wydział Prawno-Organizacyjny (ZP-WPO)
Wydział Nadzoru (ZP-WN)
Wydział Narzędzi Elektronicznych i Analiz (ZP-WNEA)
Zespół Koordynacji Zamówień Publicznych (ZP-ZKZP)
Załączniki
Regulamin wewnętrzny BZP<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Dokumenty
Biuro Zamówień Publicznych

Wersja standardowa