Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  Drukuj
 
Adres
01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45
Telefon
22 443 11 20; 22 443 11 21
Faks
22 443 11 22, 22 443 11 99
Email
Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów:  
22 196 56, 22 443 01 12, faks 22 443 03 18.

Kierownictwo
dyrektor Michał Domaradzki
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 111
zastępca dyrektora Marek Kujawa
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 108
zastępca dyrektora Jarosław Misztal
e-mail: Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 143
zastępca dyrektora Piotr Kowalik
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 232
zastępca dyrektora Paweł Superczyński
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 110
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  2. opracowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy lub innych upoważnionych osób,
  3. opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ich wdrażanie i realizacja,
  4. obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy,
  5. realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
  6. współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pojazdów usuniętych z dróg do dnia 31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ),
  8. prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o przepadek na rzecz m.st. Warszawy pojazdów usunietych z dróg do dnia
   31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  9. wykonywanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 poz. 1635), utworzonego na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 tej ustawy;
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności:
  1. realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy,
  2. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, 
  3. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
  4. obsługa i merytoryczne wsparcie Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  5. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed powodzią oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
  6. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  7. obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
   w tymuruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzania stanów nadzwyczajnych,
  8. całodobowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  9. realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  10. prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy,
  11. prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych.

    3.   w zakresie ochrony informacji niejawnych:
              a.  zapewnianie ochrony informacji niejawnych,
              b.  prowadzenie kancelarii tajnej i punktów przechowywania
                   dokumentów niejawnych,
              c.   prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów 
                   zawierających informacje niejawne,
              d.  ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach  
                   teleinformatycznych,
              e.  szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
              f.   kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji
                   niejawnych w Urzędzie,
             g.   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
                   w szczególności szacowanie ryzyka,
             h.   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz
                   kontrolnych postępowań sprawdzających.

W Biurze działa, podległy bezpośrednio Prezydentowi, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura lub przesyłać faksem na numer:  

    22 443 11 22

Szczegółowe informacje dotyczące imprez masowych znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 pod adresem:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/porzadek-i-bezpieczenstwo/imprezy-masowe-i-zgromadzenia-publiczne

 

oraz pod adresem:

 

http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/imprezy-masowe

 

2. Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać:

  

   1)   w formie papierowej w kancelarii Biura,

   2)   w formie elektronicznej na adres e-mail:

         zgromadzenia@um.warszawa.pl

   3)   telefonicznie pod numerem  22 443 11 98

 

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzeń znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 pod adresem:

 

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/porzadek-i-bezpieczenstwo/imprezy-masowe-i-zgromadzenia-publiczne

 

oraz pod adresem:

 

http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/zgromadzenia-publiczne

 

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń można kierować w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl

 

3. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

    1) Katalog zagrożeń

    2) Powodzie

    3) Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

    4) Zagrożenia radiacyjne

    5) Zagrożenia chemiczne

    6) Epidemie

    7) Epizootie

    8) Awaria energetyczna

    9) Awaria ciepłownicza

  10) Awaria gazowa

  11) Awaria wodno-kanalizacyjna

  12) Pożary

  13) Katastrofa drogowa

  14) Katastrofa kolejowa

  15) Katastrofa w metrze

  16) Katastrofa budowlana

  17) Zagrożenia - akcja ratownicza na wodzie

  18) Wypadek lub incydent lotniczy

  19) Terroryzm

  20) Protesty społeczne

  21) Siatka bezpieczeństwa m.st. Warszawy 4 fazy

 

 

4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych    w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego   CPR Klauzula informacyjna

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 

 
 
Wprowadził Bogdański Piotr (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 15-05-2007
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 06-10-2021
Zatwierdzający Domaradzki Michał (ZK) (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 06-10-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2021
Liczba odwiedzin: 209236

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe