Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  Drukuj
 
Adres
01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45
Telefon
22 443 11 20; 22 443 11 21
Faks
22 443 11 22, 22 443 11 99
Email
Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów:  
22 196 56, 22 443 01 12, faks 22 443 03 18.

Kierownictwo
dyrektor Michał Domaradzki
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 111
zastępca dyrektora Marek Kujawa
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 108
zastępca dyrektora Jarosław Misztal
e-mail: Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 143
zastępca dyrektora Piotr Kowalik
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 232
zastępca dyrektora Paweł Superczyński
e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 110
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  2. opracowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy lub innych upoważnionych osób,
  3. opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ich wdrażanie i realizacja,
  4. obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy,
  5. realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
  6. współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pojazdów usuniętych z dróg do dnia 31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ),
  8. prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o przepadek na rzecz m.st. Warszawy pojazdów usunietych z dróg do dnia
   31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  9. wykonywanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 poz. 1635), utworzonego na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 tej ustawy;
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności:
  1. realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy,
  2. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, 
  3. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
  4. obsługa i merytoryczne wsparcie Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  5. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed powodzią oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
  6. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  7. obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
   w tymuruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzania stanów nadzwyczajnych,
  8. całodobowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  9. realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  10. prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy,
  11. prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych.

    3.   w zakresie ochrony informacji niejawnych:
              a.  zapewnianie ochrony informacji niejawnych,
              b.  prowadzenie kancelarii tajnej i punktów przechowywania
                   dokumentów niejawnych,
              c.   prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów 
                   zawierających informacje niejawne,
              d.  ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach  
                   teleinformatycznych,
              e.  szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
              f.   kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji
                   niejawnych w Urzędzie,
             g.   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
                   w szczególności szacowanie ryzyka,
             h.   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz
                   kontrolnych postępowań sprawdzających.

W Biurze działa, podległy bezpośrednio Prezydentowi, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura lub przesyłać faksem na numer:  

    22 443 11 22

Szczegółowe informacje dotyczące imprez masowych znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 pod adresem:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/porzadek-i-bezpieczenstwo/imprezy-masowe-i-zgromadzenia-publiczne

 

oraz pod adresem:

 

http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/imprezy-masowe

 

2. Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać:

  

   1)   w formie papierowej w kancelarii Biura,

   2)   w formie elektronicznej na adres e-mail:

         zgromadzenia@um.warszawa.pl

   3)   telefonicznie pod numerem  22 443 11 98

 

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzeń znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 pod adresem:

 

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/porzadek-i-bezpieczenstwo/imprezy-masowe-i-zgromadzenia-publiczne

 

oraz pod adresem:

 

http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/zgromadzenia-publiczne

 

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń można kierować w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl

 

 

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 

 
 
Wprowadził Bogdański Piotr (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 15-05-2007
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 27-05-2021
Zatwierdzający Domaradzki Michał (ZK) (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 27-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-05-2021
Liczba odwiedzin: 190193
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe