Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Wydziały > Wydział Organizacyjny (ZK-W.I) > Wydział Organizacyjny (ZK-W.I)

Wydział Organizacyjny (ZK-W.I)

  Drukuj
 
Adres
01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45
Telefon
22 443 11 23
Faks
22 443 11 22
Email
Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Henryk Koczan
tel.: 22 443 11 23, faks: 22 443 11 22, e-mail: Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 245
Zakres działania wydziału biura

  

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:


1)    sporządzanie okresowych planów działania oraz raportów z realizacji
       zadań należących do właściwości Biura;
2)    prowadzenie sekretariatu i kancelarii Biura;
3)    prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie
       działalności Biura, w tym:
a)    bieżąca obsługa systemu SAP obejmująca ewidencję wydatków
       i dochodów oraz dokumenty OT dla środków trwałych,
b)    bieżąca obsługa aplikacji pn. „Płynność finansowa”,
c)    wnioskowanie o wprowadzenie wymaganych zmian w budżecie
       m.st. Warszawy w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
d)    przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy wraz z uzasadnieniem
       w zakresie działalności Biura, 
e)    opracowywanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu
       m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
4)    współpraca z wewnętrznymi komórkami Biura w zakresie:
a)    opisywania dokumentów finansowo-księgowych, sprawdzania ich
       zgodności z zawartymi zobowiązaniami oraz planem wydatków na rok
       budżetowy, 
b)    planowania budżetu m.st. Warszawy i sprawozdawczości z jego
       wykonania z zakresu działalności jednostek nadzorowanych przez Biuro;
5)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu nadzorowanymi przez
       Skarbnika  Miasta Stołecznego Warszawy;
6)    współpraca z komórką organizacyjną Urzędu właściwą w sprawach 
       pracowniczych w zakresie:
a)    prowadzenia ewidencji czasu pracy, w tym czasu pracy w godzinach
       nadliczbowych, pracowników Biura,
b)    zapewnienia właściwej realizacji spraw dotyczących zatrudnienia i 
       wynagrodzenia pracowników Biura;
7)    współpraca z komórką organizacyjną Urzędu właściwą w sprawach
       przetwarzania i ochrony danych osobowych przez pracowników Biura;
8)    zapewnienie właściwej realizacji spraw związanych z delegacjami
       służbowymi oraz udziałem pracowników Biura w szkoleniach
       i konferencjach;
9)    koordynacja spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych oraz
       świadczeniem pracy na zasadach stażu i wolontariatu;
10)  przygotowywanie projektów zmian w regulaminie Biura, na zasadach
       określonych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta;
11)  przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych
       przez Prezydenta pracownikom Biura, na zasadach określonych
       odrębnymi zarządzeniami Prezydenta;
12)  prowadzenie spraw związanych z administrowaniem kontami pracowników
       Biura w systemie obiegu dokumentów SIGNUM;
13)  realizacja zadań związanych z ewidencją oraz przekazywaniem materiałów
       otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, oznaczonych klauzulą
       „tajemnica przedsiębiorstwa”, na zasadach określonych odrębnymi 
       zarządzeniami Prezydenta;
14)  aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w części 
       dotyczącej Biura, na stronie internetowej Urzędu;
15)  realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania
       jakością na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta,
15a) (uchylony);

16)  zapewnienie zaopatrzenia i właściwego gospodarowania materiałami i
       sprzętem biurowym oraz wykorzystania pomieszczeń służbowych, przy
       współpracy z komórką organizacyjną Urzędu właściwą w sprawach
       administracyjno-gospodarczych;
17)  przygotowywanie wniosków o pieczęcie służbowe oraz sporządzanie
       wykazów pracowników upoważnionych do pobierania kluczy od
       pomieszczeń służbowych;
18)  prowadzenie ewidencji i rejestrów na zasadach określonych odrębnymi
       zarządzeniami Prezydenta, w tym:
a)    upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta pracownikom
       Biura i kierownikom jednostek nadzorowanych przy pomocy Biura,
b)    zamówień o równowartości do 130.000 zł, dokonywanych przez Biuro,
c)    umów i porozumień, zleceń i zaliczek zawieranych przez Biuro,
       skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych,
d)    porozumień oraz listów intencyjnych zawieranych przez Biuro, które nie
       skutkują powstaniem zobowiązań finansowych;
19)  organizowanie spotkań służbowych Dyrektora Biura;
20)  koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków
       w zakresie działania Biura.

 
 
Wprowadził Bogdański Piotr (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 21-05-2007
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 17-05-2021
Zatwierdzający Domaradzki Michał (ZK) (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 18-05-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-05-2021
Liczba odwiedzin: 12354
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe