Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Delegatury > Delegatury Biura Biezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicach

Delegatury Biura Biezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicach

  Drukuj
 

Do zakresu działania Delegatur Biura - Zespołów należy w szczególności:


1.  w zakresie bezpieczeństwa publicznego:


   a)   analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   b)   realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską
         m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
         w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb
         ponadnormatywnych,
   c)   przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu
         wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia
         przestępczością,
   d)   gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych
         dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

2.   w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:


  a)   monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych
        z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji
        przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
  b)   gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych
        dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  c)   realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania
        mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
  d)   nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
        -  radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
        -  urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
  e)   przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą
        punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
  f)    uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
  g)   uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na
        terenie dzielnicy,
  h)   pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania
        kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
  i)    realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń
        losowych,
  j)    współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia
        dla życia i zdrowia;


3.    w zakresie spraw obronnych:

 

  a)   aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
  b)   uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta
        Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
        państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
  c)   prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu
        dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
  d)   organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy”
        w dzielnicach,
  e)   opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań
        związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
  f)   opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do
       czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz
       realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
  g)  przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń
       pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy
       odbyli ćwiczenia wojskowe,
  h)  prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu uznania osób, którym doręczono karty
       powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę
       służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy
       samotnych,
  i)   przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty
       rekompensat za wynagrodzenie utracone z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych, 
  j)   prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i
       rzeczowych na rzecz obrony,
 k)   opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie
       ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 l)    współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 m)  udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
  n)  udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o  szczególnym znaczeniu dla
       funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
       obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące
       z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze
       administracyjnym m.st. Warszawy”,
 o)   prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na
       wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby
       zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku
       pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

 

4.   w zakresie informacji niejawnych - prowadzenie punktów przechowywania  

      dokumentów niejawnych, w tym: 

 

a)  nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w urzędzie 
     dzielnicy,  w tym ich rejestrowanie i przechowywanie;
b)  udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
c)  egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
d)  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych
     w urzędzie dzielnicy;
e)  udostępnianie zlokalizowanego w punkcie stanowiska komputerowego przystosowanego
     do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
     uprawnionym użytkownikom i nadzorowanie pracy na tym stanowisku.

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2008
Aktualizujący Butta Agnieszka (ZK) (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 18-08-2015
Zatwierdzający bzmw/egawor 21-08-2015
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-08-2015
Liczba odwiedzin: 19268

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe