Kanał Wyżej
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZRP)


Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 443 95 32

Faks
22 443 21 97

Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego – należy w szczególności:
opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, decyzji,  postanowień w postępowaniach administracyjnych, umów, pełnomocnictw i oświadczeń woli przygotowywanych przez komórki organizacyjne Biura; wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu działalności Biura; wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, polubownymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi, w sprawach z zakresu działalności Biura; udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach z zakresu działalności Biura; przygotowywanie projektów regulaminów oraz wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działalności Biura we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy; dokonywanie czynności materialnoprawnych w zakresie pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZRP)

Wersja standardowa