Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Wydziały > Wydział Spraw Dekretowych III (SD-WS-III) > Wydział Spraw Dekretowych III

Wydział Spraw Dekretowych III

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 20 70
Faks
22 443 21 97
Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Anna Tracz
tel.: 22 443 20 70, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.55
Zakres działania wydziału biura

Wydział Spraw Dekretowych III obejmuje swym zasięgiem obszar dzielnic: Mokotów, Ochota oraz Ursynów.

Do zadań Wydziału Spraw Dekretowych III należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste złożonych na podstawie art. 7 Dekretu;
 2. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste złożonych na podstawie art. 214 Ustawy;
 3. wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umów o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste;
 4. przekazywanie zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji administracyjnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub Wojewody Mazowieckiego;
 5. uczestnictwo upoważnionych pracowników w postępowaniach administracyjnych przed właściwymi organami w sprawach dotyczących wniosków dawnych właścicieli hipotecznych nieruchomości warszawskich lub ich następców prawnych o stwierdzenie nieważności decyzji;
 6. udzielanie, w oparciu o posiadane zasoby archiwalne i dostępne bazy, komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz innym wnioskodawcom, informacji o stanie prawnym nieruchomości objętych działaniem Dekretu, w szczególności o zgłoszonych roszczeniach byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub m.st. Warszawę, wyłącznie w sprawach, w których prowadzone jest postępowanie w Biurze;
 7. opracowywanie projektów zasad dotyczących sposobu regulowania stanu prawnego nieruchomości warszawskich, w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na podział geodezyjny nieruchomości m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, dokonywany w związku z realizacją roszczeń dekretowych;
 9. ustanawianie, na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, służebności w związku z realizacją roszczeń dekretowych;
 10. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odszkodowanie za nieruchomości warszawskie na podstawie art. 215 Ustawy;
 11. reprezentowanie m.st. Warszawy i Skarbu Państwa przed Wojewodą Mazowieckim oraz właściwymi komisjami działającymi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach dotyczących roszczeń kościołów i związków wyznaniowych, w związku ze złożonymi wnioskami o przywrócenie własności nieruchomości, przyznawanie nieruchomości zamiennych lub wypłatę odszkodowań;
 12. uczestniczenie w posiedzeniach komisji, rozprawach, rozmowach i negocjacjach dotyczących postępowań regulacyjnych;
 13. badanie stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem postępowania regulacyjnego;
 14. współpraca z pełnomocnikami kościołów i związków wyznaniowych;
 15. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie prowadzonych spraw, w tym w celu zawarcia ugody, wyrażenia stanowiska, opinii;
 16. wskazywanie alternatywnych sposobów zaspokojenia roszczeń;
 17. merytoryczne zatwierdzanie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję w trybie art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2016
Aktualizujący Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 15-11-2019
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 15-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2019
Liczba odwiedzin: 5952
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe