Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Rady m.st. Warszawy > Wydziały > Wydział Sesji (RW-WS) > Wydział Sesji

Wydział Sesji

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 05 85
Faks
22 443 06 23
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Joanna Czyż
tel.: 22 443 05 85, faks: 22 443 06 23, e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 2003
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Sesji należy w szczególności:

 1. sprawdzanie wpływających do Biura projektów uchwał pod względem ich zgodności z wymogami zawartymi w Statucie m.st. Warszawy przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 23, poz. 875 i Nr 141, poz. 4977) oraz w Zarządzeniu Nr 4392/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowywania niezbędnych materiałów na sesję Rady;
 3. nadawanie projektom uchwał numeru druków z prowadzonego komputerowego rejestru druków;
 4. rezerwowanie sali i przygotowywanie zaplecza technicznego na sesje Rady;
 5. przygotowywanie i przekazywanie Radnym poprzez skrytki Radnych oraz pocztę elektroniczną zawiadomień o terminie, miejscu i porządku obrad Rady wraz z materiałami sesyjnymi;
 6. przygotowywanie, w wersji elektronicznej, zawiadomień o terminie, miejscu i porządku obrad wraz z materiałami sesyjnymi, w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 7. przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń na sesję Rady wraz z porządkiem obrad, według listy osób zapraszanych, ustalonej przez Przewodniczącego Rady;
 8. sporządzanie i przekazywanie pracownikowi zajmującemu się sprawami finansowymi Biura comiesięcznych zestawień obecności Radnych na sesjach Rady - na podstawie list obecności Radnych na poszczególnych sesjach Rady;
 9. obsługa obrad sesji Rady;
  9a) obsługa elektronicznego systemu do głosowania i debaty podczas sesji Rady;
 10. dokonywanie magnetofonowej lub cyfrowej rejestracji obrad sesji Rady;
 11. sporządzanie protokołu z obrad sesji Rady, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami;
  11a) obsługa edytora aktów prawnych EdytUM;
 12. opracowywanie ostatecznych tekstów uchwał i stanowisk Rady przyjętych na sesji Rady i przedkładanie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady;
 13. przygotowywanie pism przewodnich oraz kopii podjętych uchwał w celu przekazania ich Prezydentowi m.st. Warszawy i burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy oraz organom nadzorczym – Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie;
 14. przygotowywanie wniosków o ogłoszenie oraz kopii podjętych uchwał w celu przekazania ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
 15. przekazywanie pisemnych materiałów związanych z sesją Rady, w tym zgłoszonych poprawek, ustaleń oraz części stenogramu, zainteresowanym komisjom - zgodnie z postanowieniami przyjętymi na sesji Rady;
 16. przygotowywanie wersji elektronicznej przyjętych na sesji Rady uchwał i stanowisk oraz informacji o proponowanym, przyjętym i zrealizowanym na sesji Rady porządku obrad w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 17. prowadzenie w formie elektronicznej rejestru uchwał i stanowisk Rady, jego aktualizacja oraz zamieszczenie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 18. prowadzenie w formie elektronicznej rejestru interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji Rady, jego aktualizacja oraz zamieszczanie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 19. archiwizowanie dokumentacji z sesji Rady;
 20. przygotowywanie materiałów na Konwent Rady w sprawach należących do zakresu działania Wydziału oraz sporządzanie list obecności i notatek ze spotkań Konwentu Rady, a także nadawanie biegu sprawom wynikającym z ustaleń Konwentu Rady;
 21. prowadzenie w formie elektronicznej rejestru Honorowych Obywateli m.st. Warszawy;
 22. prowadzenie w formie elektronicznej rejestru laureatów Nagrody m.st. Warszawy;
 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura lub jego Zastępcę.
Dodatkowe informacje

Pracownicy Wydziału Sesji :

 1. Anna Bisialska
 2. Małgorzata Gubis
 3. Teresa Polkowska 
 4. Małgorzata Witkowska
 5. Anna Zalewska
 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-05-2007
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 03-04-2019
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 03-04-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-04-2019
Liczba odwiedzin: 8320
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe