Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Rady m.st. Warszawy > Wydziały > Wydział Ogólny (RW-WO) > Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 05 84
Faks
22 443 06 20
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Jolanta Organowska
tel.: 22 443 05 84, faks: 22 443 06 20, e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 2024
Zakres działania wydziału biura

W skład Wydziału Ogólnego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. obsługi Kancelaryjno–Administracyjnej

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno– Administracyjnej, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2. przygotowywanie pism do dekretacji;
 3. rozdzielanie zadekretowanej korespondencji do właściwych wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura;
 4. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 5. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady
  i przechowywania wymaganych prawem oświadczeń Radnych;
 6. stałe aktualizowanie informacji o pracach Rady w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 7. udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
 8. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem wyboru ławników do sądów powszechnych;
  8a) bieżąca obsługa biblioteki oraz biblioteki multimedialnej;
  8b) obsługa portalu Rady;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Skarg i Wniosków

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Skarg i Wniosków, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. prowadzenie wykazu wpływających do Rady skarg oraz wydawanie opinii co do sposobu udzielania odpowiedzi na skargi;
 2. monitorowanie, w szczególności pod kątem zachowania ustawowych terminów, prac w zakresie odpowiedzi na skargi oraz prowadzenie wykazu odpowiedzi
  na skargi;
 3. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej skarg;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno–Finansowych

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno– Finansowych, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. prowadzenie przy współpracy z Biurem Planowania Budżetowego Urzędu oraz Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu spraw finansowych Biura, w tym prowadzenie rejestrów oraz archiwizowanie dokumentacji;
 2. przygotowywanie projektów umów i nadzór nad właściwą realizacją umów;
 3. organizacyjna obsługa wyjazdów i szkoleń Radnych;
 4. rejestrowanie potwierdzonych przez Przewodniczącego Rady usprawiedliwień nieobecności Radnych na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji;
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet Radnych;
 6. zaopatrywanie sekretariatów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz sekretariatu Biura w artykuły biurowe oraz spożywczo-przemysłowe, służące do celów reprezentacyjnych;
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania przetargów;
 8. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych pracowników Biura;
 9. sporządzanie i przesyłanie miesięcznych wykazów oraz zestawienia rocznego godzin nadliczbowych do Biura Kadr i Szkoleń;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów i Pomocy Radnym  

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Sekretariatów
i Pomocy Radnym, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu Biura;
 2. zapewnienie obsługi sekretarskiej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, w tym rejestracja przychodzących i wychodzących pism;
  2a) opracowywanie i prowadzenie kalendarza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady w zakresie udziału w uroczystościach rocznicowych, w tym państwowych, patriotycznych oraz okolicznościowych;
  2b) organizowanie oraz wstępne merytoryczne przygotowywanie posiedzeń Kapituły
  oraz rejestracja wniosków o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy;
  2c) prowadzenie ewidencji przyznanych wyróżnień „Zasłużony dla Warszawy”;
  2d) prowadzenie ewidencji stanu upominków i statuetek;
  2e) archiwizacja materiałów prasowych na temat Rady;
  2f) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem wyboru ławników do sądów powszechnych;
 3. dokumentowanie obecności w pracy pracowników Biura;
 4. informowanie uczestników Konwentu Rady o terminie, miejscu i porządku obrad;
 5. informowanie uczestników spotkań Przewodniczącego Rady z przewodniczącymi Komisji o terminie, miejscu i porządku obrad;
 6. pomoc Radnym przy organizowaniu dyżurów Radnych oraz prowadzenie i aktualizacja wykazu dyżurów Radnych;
 7. ułatwianie Radnym kontaktowania się z komórkami organizacyjnymi Urzędu
  oraz z osobami, urzędami i instytucjami zewnętrznymi w sprawach wiążących się z wykonywaniem przez Radnych ich mandatu;
 8. przekazywanie Radnym, poprzez skrytki Radnych oraz pocztę elektroniczną, informacji i korespondencji kierowanych do Radnych;
 9. udzielanie Radnym pomocy w wysyłaniu korespondencji w sprawach wiążących się z wykonywaniem przez Radnych ich mandatu;
 10. zbieranie od Radnych informacji o problemach, których rozwiązanie ułatwiłoby Radnym wykonywanie ich mandatu i przekazywanie tych informacji Dyrektorowi Biura lub właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym Biura;
 11. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji i Monitoringu

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Koordynacji
i Monitoringu, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań powierzonych koordynatorowi ds. ryzyka;
 2. kontrola stosowania standardów ISO w Biurze;
 3. wykonywanie zadań koordynatora ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Kompetencjami Zawodowymi;
 4. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora z zakresu kontroli zarządczej;
 5. współpraca i współdziałanie z biurami Urzędu przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych;
 6. nadzór nad zarządzaniem projektami współfinansowanymi z funduszy pomocowych oraz realizacja tych projektów zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi;
 7. monitorowanie osiągnięcia założonych celów i rezultatów dla projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-05-2007
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-03-2018
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-03-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-03-2018
Liczba odwiedzin: 8233
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe