Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Rozwoju Gospodarczego > Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

  Drukuj
 
Adres

00-375 Warszawa
ul. Smolna 4

 

Telefon
22 443 07 56
Faks
22 443 07 99
Email
Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Grzegorz Kaczorowski
tel.: 22 443 07 56, faks: 22 443 07 99, e-mail: Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
ul. Smolna 4, p. 108
zastępca dyrektora Joanna Tymińska
tel.: 22 443 22 10, faks: 22 443 07 99, e-mail: Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 110
p.o. zastępcy dyrektora Piotr Cieśliński
tel.: 22 443 07 56, faks: 22 443 07 99, e-mail: Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
ul. Smolna 4, p. 109
zastępczyni dyrektora Karolina Frytek
tel.: 22 443 07 56, faks: 22 443 07 99, e-mail: Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
ul. Smolna 4, p. 209
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1. koordynowanie przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w m.st. Warszawie;
 2. prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz działań związanych z Centrum Kreatywności Targowa i innymi obiektami m.st. Warszawy wspierającymi przedsiębiorczość;
 3. kreowanie wizerunku Warszawy jako miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów poprzez ich wspieranie, współpracę i promocję;
 4. koordynowanie przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez m.in. współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym;
 5. inicjowanie, koordynowanie oraz prowadzenie samodzielnie i w partnerstwie działań wspierających postawy oraz kompetencje sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości innowacyjnej oraz kreatywności, w tym projektów i programów kierowanych do warszawskich dzieci i młodzieży;
 6. koordynowanie i wspieranie wszystkich zadań prowadzonych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzonych w Urzędzie przez inne biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i spółki m.st. Warszawy:
  • propagowanie wiedzy i praktyk dot. partnerstwa w ramach szkoleń, spotkań, warsztatów itp.;
  • wypełnianie roli doradcy wewnętrznego, uczestnika postępowań, członka komisji przetargowych, konkursowych i negocjacyjnych lub koordynatora dla zespołów roboczych i projektowych;
 7. kreowanie oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych działań z podmiotami sektora prywatnego, w ramach projektów inwestycyjnych, opartych na formule partnerstwa publiczno-prawnego oraz inwestycji o charakterze innowacyjnym;
 8. obsługa inwestorów w zakresie m.in.:
  • udzielania informacji o ofercie inwestycyjnej m.st. Warszawa oraz informacji statystycznych i rynkowych dotyczących obszaru m.st. Warszawa;
  • organizacji cyklicznych spotkań o charakterze ogólnym oraz indywidualnym dla poszczególnych branż;
  • wspierania inwestorów, szczególnie w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z potencjałem inwestycyjnym m.st. Warszawy oraz planowanymi i realizowanymi inwestycjami;
 9. udostępnianie informacji na temat oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy oraz wiodących podmiotów z otoczenia gospodarczego, naukowego i społecznego w ramach działań z zakresu promocji gospodarczej w obiekcie „Zodiak Warszawski Pawilon Architektury”;
 10. promowanie potencjału gospodarczego m.st. Warszawy w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju oraz za granicą, poprzez:
  • inicjowanie działań, wydarzeń i projektów promujących potencjał inwestycyjny m.st. Warszawy na arenie krajowej oraz międzynarodowej;
  • organizowanie lub współorganizowanie konferencji, kongresów i innych wydarzeń przyczyniających się do promocji gospodarczej m.st. Warszawy;
  • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem udziału m.st. Warszawy w międzynarodowych targach inwestycyjnych;
 11. udzielanie informacji o działaniach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, w tym przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz koordynacja tych czynności wykonywanych w urzędach dzielnic;
 12. koordynowanie czynności wykonywanych w urzędach dzielnic w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;
 13. tworzenie warunków, we współpracy z urzędami dzielnic, do powstawania centrów lokalnych, w tym:
  • opracowywanie założeń programowych, wskazywanie lokalizacji, koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu uczestniczących w powstaniu centrów lokalnych;
  • prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją programu tworzenia centrów lokalnych przy udziale organizacji społecznych, podmiotów prywatnych i publicznych;
 14. wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk, handlu obwoźnego, gastronomii mobilnej oraz imprez gastronomiczno-plenerowych;
 15. wspieranie rozwoju przedsięwzięć związanych z ekonomią współdzielenia w tym budowa w porozumieniu z innymi biurami platformy łączącej inicjatywy w tym obszarze;
 16. wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie ewidencji i kontroli pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 17. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonywaniem innych czynności i zadań wynikających z przepisów regulujących sprzedaż napojów alkoholowych;
 18. kontrolowanie działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy, jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.

Odnośniki

 

Załączniki

 

 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 18-06-2007
Aktualizujący Frańczuk Mateusz (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 21-09-2022
Zatwierdzający Tymińska Joanna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 21-09-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2022
Liczba odwiedzin: 109625

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe