Kanał Wyżej
Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)


Adres
00-375 Warszawa
ul. Smolna 4


Telefon
22 443 07 56

Faks
22 443 07 99

Email
Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Grzegorz Kaczorowski
zastępca dyrektora Joanna Tymińska
p.o. zastępcy dyrektora Piotr CieślińskiZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:
koordynowanie przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w m.st. Warszawie; prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz działań związanych z Centrum Kreatywności Targowa i innymi obiektami m.st. Warszawy wspierającymi przedsiębiorczość; kreowanie wizerunku Warszawy jako miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów poprzez ich wspieranie, współpracę i promocję; koordynowanie przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez m.in. współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym; inicjowanie, koordynowanie oraz prowadzenie samodzielnie i w partnerstwie działań wspierających postawy oraz kompetencje sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości innowacyjnej oraz kreatywności, w tym projektów i programów kierowanych do warszawskich dzieci i młodzieży; koordynowanie i wspieranie wszystkich zadań prowadzonych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzonych w Urzędzie przez inne biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i spółki m.st. Warszawy: propagowanie wiedzy i praktyk dot. partnerstwa w ramach szkoleń, spotkań, warsztatów itp.; wypełnianie roli doradcy wewnętrznego, uczestnika postępowań, członka komisji przetargowych, konkursowych i negocjacyjnych lub koordynatora dla zespołów roboczych i projektowych; kreowanie oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych działań z podmiotami sektora prywatnego, w ramach projektów inwestycyjnych, opartych na formule partnerstwa publiczno-prawnego oraz inwestycji o charakterze innowacyjnym; obsługa inwestorów w zakresie m.in.: udzielania informacji o ofercie inwestycyjnej m.st. Warszawa oraz informacji statystycznych i rynkowych dotyczących obszaru m.st. Warszawa; organizacji cyklicznych spotkań o charakterze ogólnym oraz indywidualnym dla poszczególnych branż; wspierania inwestorów, szczególnie w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z potencjałem inwestycyjnym m.st. Warszawy oraz planowanymi i realizowanymi inwestycjami; udostępnianie informacji na temat oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy oraz wiodących podmiotów z otoczenia gospodarczego, naukowego i społecznego w ramach działań z zakresu promocji gospodarczej w obiekcie „Zodiak Warszawski Pawilon Architektury”; promowanie potencjału gospodarczego m.st. Warszawy w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju oraz za granicą, poprzez: inicjowanie działań, wydarzeń i projektów promujących potencjał inwestycyjny m.st. Warszawy na arenie krajowej oraz międzynarodowej; organizowanie lub współorganizowanie konferencji, kongresów i innych wydarzeń przyczyniających się do promocji gospodarczej m.st. Warszawy; koordynowanie działań związanych z przygotowaniem udziału m.st. Warszawy w międzynarodowych targach inwestycyjnych; udzielanie informacji o działaniach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, w tym przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz koordynacja tych czynności wykonywanych w urzędach dzielnic; koordynowanie czynności wykonywanych w urzędach dzielnic w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej; tworzenie warunków, we współpracy z urzędami dzielnic, do powstawania centrów lokalnych, w tym: opracowywanie założeń programowych, wskazywanie lokalizacji, koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu uczestniczących w powstaniu centrów lokalnych; prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją programu tworzenia centrów lokalnych przy udziale organizacji społecznych, podmiotów prywatnych i publicznych; wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk, handlu obwoźnego, gastronomii mobilnej oraz imprez gastronomiczno-plenerowych; wspieranie rozwoju przedsięwzięć związanych z ekonomią współdzielenia w tym budowa w porozumieniu z innymi biurami platformy łączącej inicjatywy w tym obszarze; wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie ewidencji i kontroli pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonywaniem innych czynności i zadań wynikających z przepisów regulujących sprzedaż napojów alkoholowych; kontrolowanie działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy, jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.Dodatkowe informacje
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Gospodarczego
Schemat organizacyjny Biura Rozwoju Gospodarczego


Odnośniki
 
Załączniki
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

Wersja standardowa