Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Rozwoju Gospodarczego > Wydziały > Wydział Działalności Gospodarczej (RG-WDG) > Wydział Działalności Gospodarczej

Wydział Działalności Gospodarczej

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
Telefon
22 443 22 21
Faks
22 443 07 99
Email
jcholuj@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Zakres działania wydziału biura

    

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 1. koordynowanie czynności prowadzonych przez pracowników urzędów dzielnic, dotyczących działalności gospodarczej i zezwoleń oraz nadzór nad tymi czynnościami w sprawach:
  • wynikających z przepisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),
  • zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej,
  • ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w tym nadawanie numerów kartom ewidencyjnym oraz prowadzenie wykazu;
 2. administrowanie archiwalną aplikacją pn. „Ewidencja działalności gospodarczej”;
 3. planowanie i przeprowadzanie kontroli pól biwakowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w zakresie spełniania wymagań co do ich wyposażenia i świadczonych usług, zgodnie z art. 38 ust. 2, w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187, z późn. zm.);
 4. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o innych działaniach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie opinii o lokalizacji ośrodków gier, w tym udział w wizjach lokalnych, pozyskiwanie opinii rad dzielnic;
 6. przekazywanie do dzielnic, w celu upowszechnienia, kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie zadań realizowanych przez wydziały dla dzielnic właściwe do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń;
 7. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału;
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych Rady m.st. Warszawy z zakresu zadań Wydziału;
 9. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;
 10. opracowywanie analiz w zakresie działalności wydziałów dla dzielnic właściwych w sprawach działalności gospodarczej i zezwoleń;
 11. wykonywanie zadań w zakresie targowisk i hal targowych, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji targowisk,
  • opiniowanie założeń organizacyjnych targowisk,
  • monitorowanie zmian dotyczących funkcjonowania targowisk,
  • kontrola targowisk pod względem realizacji założeń dotyczących modernizacji,
  • udział w zakresie doboru lokalizacji zastępczych oraz tworzenia targowisk zastępczych lub tymczasowych dla targowisk zagrożonych likwidacją lub w razie konieczności czasowej ich relokacji,
  • pozyskiwanie danych na temat ilości wolnych miejsc na targowiskach,
  • prowadzenia strony internetowej „Warszawskie targowiska”,
  • pozyskiwanie danych porównawczych dotyczących średniego koszyka cen na wybranych targowiskach,
  • współpraca z biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz organizacjami reprezentującymi środowiska kupieckie w zakresie realizowanych zadań;
 12. przygotowywanie ogólnych zasad funkcjonowania handlu obwoźnego, gastronomii mobilnej oraz imprez gastronomiczno-plenerowych, w tym;
  • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta,
  • publikowanie wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego, oraz aktualizacja wykazu,
  • publikowanie wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach, skwerach oraz innych obszarach o charakterze rekreacyjnym na terenie m.st. Warszawy oraz aktualizacja wykazu,
  • publikowanie wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych „targami gastronomicznymi” w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi oraz aktualizacja wykazu,
  • udzielanie informacji o zasadach prowadzenia handlu obwoźnego, gastronomii mobilnej oraz imprez gastronomiczno-plenerowych na terenie m.st. Warszawy,
  • współpraca z biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców w zakresie realizowanych zadań;
 13. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy w tym:
  • opiniowanie zmian do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie Urzędu Pracy m.st. Warszawy - akceptacja dokumentów finansowych,
  • przygotowywanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków dotyczących Urzędu Pracy m.st. Warszawy,
  • monitorowanie zasadności skarg i wniosków oraz terminowości udzielania odpowiedzi,
  • przeprowadzanie analiz dotyczących poziomu obsługi na podstawie ilości skarg w stosunku do ilości zarejestrowanych bezrobotnych oraz ilości pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy,
  • zamieszczanie danych i dokumentów w rejestrze kontroli zewnętrznych Urzędu, dotyczących kontroli Urzędu Pracy m.st. Warszawy;
 14. tworzenie warunków do powstawania centrów lokalnych w tym:
  • opracowanie założeń programowych,
  • wskazanie lokalizacji dla centrów lokalnych,
  • określenie rekomendacji pożądanych zmian dla wybranych lokalizacji,
  • wnioskowanie o dokonywanie zmian w uchwale budżetowej m.st. Warszawy w związku z realizacją zadania tworzenia centrów lokalnych,
  • monitorowanie wykonywanych przez urzędy dzielnic czynności w zakresie centrów lokalnych w tym:
   • przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
   • tworzenia koncepcji architektonicznej,
   • przygotowywania dokumentacji projektowej inwestycji,
   • prac budowlanych,
  • współpraca z mediami,
  • prowadzenie profilu na portalach społecznościowych,
  • utworzenie i prowadzenie strony internetowej poświęconej centrom lokalnym,
  • wspieranie zachowań przedsiębiorczych poprzez działania informacyjne i warsztatowe dla kupców i usługodawców z terenu m.st. Warszawy.

 

 
 
Wprowadził Piotrowska Aleksandra 10-12-2013
Aktualizujący Mazur Marek (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 27-06-2017
Zatwierdzający Tymińska Joanna (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 27-06-2017
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-06-2017
Liczba odwiedzin: 3030
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe