Kanał Wyżej
Biuro Polityki Zdrowotnej


Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 443 07 00, 22 443 07 01

Faks
22 443 07 02

Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Paweł Chęciński
zastępca dyrektora Olga Pilarska-Siennicka
zastępca dyrektora Waldemar Giza


Zakres działania wydziału biura
Wyciąg z regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy
 
§ 28
Do zakresu działania Biura Polityki Zdrowotnej należy w szczególności:
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, zwanych dalej „samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej”; opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do przekształcenia, połączenia albo likwidowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;                                                                                                                                                         3a. przeprowadzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zgodnie z ich kompetencjami, procesów przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do powoływania i odwoływania rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz regulaminów rad społecznych; prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  – w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego – dla spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi; prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym; prowadzenie analiz systemowych dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na obszarze Warszawy; identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz opracowywanie na tej podstawie projektów kierunków polityki zdrowotnej m.st. Warszawy; prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; utworzenie i aktualizacja bazy danych o wyrobach medycznych, będących w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi; realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 - 2015  oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015  w zakresie dotyczącym m.st. Warszawy; prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura; prowadzenie spraw związanych ze współpracą m.st. Warszawy z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządami zawodów medycznych, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi organami i instytucjami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia; współpraca z właściwymi podmiotami przy tworzeniu planów i procedur postępowania na wypadek wystąpienia masowych zagrożeń, wypadków, katastrof lub w celu wykonania zobowiązań; prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępu do pomocy medycznej  w sytuacjach masowych zagrożeń życia i zdrowia; współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy opracowywaniu powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych; współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji świadczeń na rzecz obrony przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki, o których mowa w § 18 pkt 1, będące podmiotami leczniczymi; prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, spraw w zakresie ochrony i promocji zdrowia, związanych ze współpracą m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych; prowadzenie spraw kadrowych kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i realizacją zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi będącymi we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz - w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego - spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia; prowadzenia spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości i lokali użytkowych przekazanych bądź przeznaczonych do przekazania na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; prowadzenie w zakresie wynikającym z zadań Biura, w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego, spraw dotyczących nieruchomości i lokali użytkowych przekazanych albo przeznaczonych do przekazania w sposób określony przez Radę m.st. Warszawy spółkom, o których mowa w § 18 pkt 1, będącym podmiotami leczniczymi; opiniowanie spraw związanych z wyposażaniem spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi, w mienie m.st. Warszawy; prowadzenie spraw z zakresu określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych; prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy; prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy; przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy; przedstawianie opinii w sprawach nadzoru nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształceń spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi; przeprowadzanie na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego kontroli spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi.
Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Polityki Zdrowotnej są:
Wydział Organizacji i Nadzoru (PZ-I)
Wydział Finansów i Gospodarki Nieruchomościami (PZ-II)
Wydział Inwestycji (PZ-III)
Wydział Zdrowia Publicznego (PZ-IV)
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ-V)                                                                                                               Zespół Spraw Kadrowych i Obsługi Sekretarskiej (PZ-VI)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (PZ-VII)
 
Załączniki
Regulamin organizacyjny Biura Polityki Zdrowotnej - tekst ujednolicony
Schemat organizacyjny Biura Polityki Zdrowotnej
 
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Polityki Zdrowotnej

Wersja standardowa