Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Biuro Polityki Zdrowotnej

Biuro Polityki Zdrowotnej

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 07 00, 22 443 07 01
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. dyrektora Olga Pilarska-Siennicka
tel.: 22 443 07 00, 22 443 07 01, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.31
zastępca dyrektora Ewa Maleszyk
tel.: 22 443 07 00, 22 443 07 01, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.33
Zakres działania wydziału biura

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy

 

§ 28

Do zakresu działania Biura Polityki Zdrowotnej należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, zwanych dalej „samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej”;
 2. opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do tworzenia, łączenia albo likwidowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. przeprowadzanie, procesów przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, we współpracy z biurami;
 5. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do powoływania i odwoływania rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 6. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz regulaminów rad społecznych;
 7. przygotowywanie dokumentów związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 8. przygotowywanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz – w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw ładu korporacyjnego – dla spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 9. przygotowywanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym;
 10. prowadzenie analiz systemowych dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na obszarze Warszawy;
 11. identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz opracowywanie na tej podstawie projektów kierunków polityki zdrowotnej m.st. Warszawy;
 12. przygotowywanie i nadzór nad realizacją programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 13. prowadzenie bazy danych o wyrobach medycznych, będących w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 14. realizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 15. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 16. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządami zawodów medycznych, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi organami i instytucjami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia;
 17. zapewnienie dostępu do pomocy medycznej w sytuacjach masowych zagrożeń życia i zdrowia we współpracy z biurem właściwym do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim;
 18. współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przy opiniowaniu planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego;
 19. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 20. prowadzenie spraw kadrowych kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 21. ustalanie i realizowanie zasad gospodarowania nieruchomościami (w tym lokalami użytkowymi stanowiącymi odrębne nieruchomości albo ich części) będącymi we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz – w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw ładu korporacyjnego – spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 22. regulacja praw do nieruchomości (w tym lokali użytkowych stanowiących odrębne nieruchomości albo ich części) będących własnością m.st. Warszawy, wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz – w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw ładu korporacyjnego – spółki, o których mowa w § 18 pkt 1, będące podmiotami leczniczymi;
 23. przygotowywanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do regulacji, przez inne biura lub urzędy dzielnic, praw m.st. Warszawy do nieruchomości wykorzystywanych bądź przeznaczonych do wykorzystania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz - w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw ładu korporacyjnego - spółki, o których mowa w § 18 pkt 1, będące podmiotami leczniczymi;
 24. opiniowanie spraw związanych z wyposażaniem spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi, w mienie m.st. Warszawy;
 25. przygotowywanie projektów uchwał oraz innych dokumentów niezbędnych do określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
 26. przyjmowanie informacji o stanie sanitarno-higienicznym oraz sytuacji epidemiologicznej m.st. Warszawy oraz opiniowanie planu zasadniczych zamierzeń Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie;
 27. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 28. przedstawianie opinii w sprawach nadzoru nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 29. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształceń spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 30. przeprowadzanie na wniosek biura właściwego do spraw ładu korporacyjnego kontroli spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczym;
 31. opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia aptek ogólnodostępnych;
 32. nadzór nad pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz spółkach, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 33. powoływanie osoby do stwierdzania zgonów i ustalania ich przyczyn, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Polityki Zdrowotnej są:
Wydział Organizacji i Nadzoru (PZ-I)
Wydział Finansów i Gospodarki Nieruchomościami (PZ-II)
Wydział Inwestycji (PZ-III)
Wydział Zdrowia Publicznego (PZ-IV)
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ-V)                                                                                                               Zespół Spraw Kadrowych i Obsługi Sekretarskiej (PZ-VI)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (PZ-VII)
 

 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 15-06-2007
Aktualizujący Sztal-Stokowska Karolina (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 08-07-2021
Zatwierdzający Pilarska-Siennicka Olga (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 08-07-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2021
Liczba odwiedzin: 124369

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe