Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Wydziały > Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ-V) > Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ-V)

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ-V)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 07 33
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Ewa Skwirut
tel.: 22 443 07 33, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.38
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia będących we właściwości m.st. Warszawy, a wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy oraz Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w tym:
  • przedstawianie organom m.st. Warszawy sprawozdań z realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
  • przedstawianie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zdrowia,
  • opiniowanie spraw związanych z działalnością wydziałów dla dzielnic właściwych w sprawach społecznych, w tym zdrowia i pomocy społecznej, dotyczących realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), a w szczególności:
  • przeprowadzanie konkursów,
  • dokonywanie analiz,
  • opiniowanie,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych,
  • przygotowanie umów,
  • prowadzenie rozliczeń,
  • przeprowadzanie kontroli,
  • współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 3. analiza i wstępne opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom będącym podmiotami leczniczymi, z zastrzeżeniem § 16 pkt 2;
 4. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia na obszarze m. st. Warszawy, w tym:
  • współpraca finansowa i pozafinansowa,
  • monitorowanie działań,
  • przeprowadzanie konkursów (przygotowywanie projektów aktów prawnych, opiniowanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym, prowadzenie negocjacji dotyczących aktualizacji zadań, przygotowywanie umów, aneksów, analiza i ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz spraw związanych z przyznawaniem dotacji w trybie tzw. „małego grantu”),
  • planowanie i przeprowadzanie kontroli;
 5. prowadzenie spraw z zakresu określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
 6. przygotowywanie i aktualizacja danych do Internetowej Księgi Dotacji m.st. Warszawy;
 7. współpraca z Komisją Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia działającą przy Biurze;
 8. bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym Biurem Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, a ponadto z jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją ogólnodostępnych spotkań dla mieszkańców m.st. Warszawy z zakresu promocji zdrowia;
 10. aktualizacja strony internetowej Biura, w tym informacji dotyczących: programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia, dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na terenie Warszawy oraz wynajmu nieruchomości.
 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 22-06-2007
Aktualizujący Sawicka-Pachut Renata (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 12-10-2020
Zatwierdzający Chęciński Paweł (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 12-10-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-10-2020
Liczba odwiedzin: 13734
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe