Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Wydziały > Wydział Finansów i Gospodarki Nieruchomościami (PZ-II) > Wydział Finansów i Gospodarki Nieruchomościami (PZ- II)

Wydział Finansów i Gospodarki Nieruchomościami (PZ- II)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 07 22
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Marta Kalina Nicińska
tel.: 22 443 07 22, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.50
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura, z zastrzeżeniem § 16 pkt 4;
 2. monitorowanie wykonywania budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
 3. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura, przy współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 4. prowadzenie analiz ekonomicznych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi na podstawie:
  • rocznych planów finansowych oraz rocznych i półrocznych sprawozdań z ich wykonania,
  • rocznych sprawozdań finansowych,
  • kwartalnych i miesięcznych sprawozdań z działalności,
  • innych sprawozdań zawierających dane finansowe, sporządzanych obligatoryjnie lub na wniosek Biura;
 5. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem przez Prezydenta rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 6. przygotowywanie okresowych raportów na temat bieżącej sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 7. prowadzenie spraw poręczeń przez m.st. Warszawę kredytów i pożyczek zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 8. prowadzenie Centralnego Rejestru Umów w zakresie działalności Biura;
 9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i lokalami użytkowymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki będące podmiotami leczniczymi, w tym regulacja praw do tych nieruchomości i lokali użytkowych oraz współpraca z właściwymi podmiotami w tym zakresie;
 10. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i lokalami użytkowymi pozostałymi w wyniku przekształcenia, połączenia albo likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 11. ustalanie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi będącymi we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz – w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego – spółek będących podmiotami leczniczymi, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia oraz prowadzenie zadań związanych z ich realizacją;
 12. ustalanie zasad oraz prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi, w nieruchomości i lokale użytkowe m.st. Warszawy;
 13. opiniowanie w zakresie wynikającym z zadań Biura, spraw związanych z wyposażaniem spółek będących podmiotami leczniczymi w mienie m.st. Warszawy;
 14. prowadzenie rozliczeń zobowiązań przejętych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w przypadku ich likwidacji prowadzenie rozliczeń zobowiązań i należności, środków pieniężnych oraz nieruchomości;
 15. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształceń spółek będących podmiotami leczniczymi;
 16. analiza i opiniowanie biznesplanów, programów naprawczych, programów łączenia, przekształcania albo likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 17. analiza i opiniowanie dokumentów wyceniających nieruchomości i mienie ruchome przekształcanych, łączonych albo likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 18. wstępne wprowadzanie dokumentów zaangażowania i płatności do systemu SAP.
 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 22-06-2007
Aktualizujący Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Zatwierdzający Chęciński Paweł (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2019
Liczba odwiedzin: 6727
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe