Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 40, 22 443 14 41
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Tomasz Pactwa
tel.: 22 443 14 40, kom.: 510 205 993, faks: 22 443 14 42, e-mail: tpactwa@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.67
zastępca dyrektora Marlena Muszyńska
tel.: 22 443 14 40, 22 443 14 41, faks: 22 443 14 42, e-mail: mmuszynska@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.64
zastępca dyrektora Marta Jakubiak
tel.: 22 443 14 40, 443 14 41, kom.: 0 510 205 956, faks: 22 443 14 42, e-mail: m.jakubiak@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.65
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Pomocy i Projektów Społecznych należy w szczególności:
1)planowanie, realizowanie i koordynowanie zintegrowanej polityki społecznej;
2) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki wynikających z przepisów prawa;
3) opracowywanie analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz i innych materiałów dotyczących zadań Biura;
4) ocena stanu, zasobów, efektywności pomocy społecznej i skuteczności profilaktyki na terenie m.st. Warszawy;
5) wypracowanie standardów dostępności oraz standardów usług z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki oraz generowanie innowacji w tym zakresie;
6) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem gminnego systemu wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, bezdomnym i uzależnionym oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7) opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie ogólnomiejskich projektów i  programów, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rewitalizacji;
8) wspieranie biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz osób prawnych m.st. Warszawy w opracowywaniu i wdrażaniu projektów z zakresu polityki społecznej finansowanych ze środków funduszy europejskich;
9) prowadzenie ewidencji projektów społecznych realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
10) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
11) zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez m.st. Warszawę pomocy osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej;
13) nadzór merytoryczny i koordynacja działań wykonywanych przez dzielnice, ośrodki pomocy społecznej w zakresie spraw społecznych oraz nadzór działań wykonywanych przez  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, związanych z zakresem jego działalności;
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o znaczeniu ponaddzielnicowym, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do trzech lat;
15) z zakresu spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w ust. 2, prowadzenie spraw dotyczących:
a) udzielania urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych i bezpłatnych do jednego miesiąca oraz wyrażania zgody na wyjazdy służbowe,
b) przeprowadzania ocen okresowych oraz uproszczonych, a także składania i opiniowania wniosków dotyczących przyznawania dodatków motywacyjnych,
c) prowadzenie konkursów na stanowiska kierownicze w tych jednostkach z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic;
16) wstępne angażowanie w systemie informatycznym SAP umów, zamówień i zaliczek oraz wstępne wprowadzanie do systemu wniosków o płatność w zakresie zadań realizowanych w ramach planu wydatków Biura;
17) prowadzenie spraw dotyczących podziału dotacji celowych otrzymanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podziału dofinansowania do zadań własnych m.st. Warszawy na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej dla dzielnic i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy;
18) monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez m.st. Warszawa;
19) koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, świadczenia „za życiem”, zasiłków dla opiekunów oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny;
20) wyznaczanie miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie bazy podmiotów, w których ta praca może być wykonywana, współpraca z sądami powszechnymi, a także monitoring i sprawozdawczość w zakresie wykonywania tego zadania;
21) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem w m.st. Warszawie, żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru;
22) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
23) realizowanie zadań beneficjenta funduszy europejskich dla wybranych projektów społecznych realizowanych w Urzędzie;
24) prowadzenie działań informacyjnych w Urzędzie, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i zarządzania projektowego w zakresie społecznym;
25) realizacja zadań z zakresu powierzania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze m.st. Warszawy, oraz składania zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze m.st. Warszawy;
26) nadzór nad wdrażaniem świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy".

Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym, o których mowa w § 1 ust. 5 uchwały Nr XLVI/1423/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym.

Biuro koordynuje działalność ośrodków pomocy społecznej w zakresie spójności ich działania z polityką społeczną m.st. Warszawy.

Biuro monitoruje i nadzoruje prawidłowość przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zleconych przez m.st. Warszawę zadań publicznych.  

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych.

Przy Biurze działa również:

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności, którego zakres działań i odpowiedzialności reguluje Zarządzenie Nr 912/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności.

 

Załączniki
● Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Pomocy i Projektów Społecznych  [Załącznik 1_regulamin wewnętrzny BPIPS.]
● Schemat organizacyjny Biura Pomocy i Projektów Społecznych [Załącznik 2_schemat organizacyjny BPIPS.]
 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Wrzosek Ewa (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 31-01-2022
Zatwierdzający Halik Izabela (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 31-01-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-01-2022
Liczba odwiedzin: 200090

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe