Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 40, 22 443 14 41
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Tomasz Pactwa
tel.: 22 443 14 40, kom.: 510 205 993, faks: 22 443 14 42, e-mail: tpactwa@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.67
zastępca dyrektora Marlena Muszyńska
tel.: 22 443 14 40, 22 443 14 41, faks: 22 443 14 42, e-mail: mmuszynska@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.64
zastępca dyrektora Marta Jakubiak
tel.: 22 443 14 40, 443 14 41, kom.: 0 510 205 956, faks: 22 443 14 42, e-mail: m.jakubiak@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.65
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Pomocy i Projektów Społecznych należy w szczególności:

 1. planowanie, realizowanie i koordynowanie zintegrowanej polityki społecznej;
 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki wynikających z przepisów prawa;
 3. opracowywanie analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz i innych materiałów dotyczących zadań Biura;
 4. ocena stanu, zasobów, efektywności pomocy społecznej i skuteczności profilaktyki na terenie m.st. Warszawy;
 5. wypracowanie standardów dostępności oraz standardów usług z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki oraz generowanie innowacji w tym zakresie;
 6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem gminnego systemu wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, bezdomnym i uzależnionym oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 7. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie ogólnomiejskich projektów i  programów, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rewitalizacji;
 8. wspieranie biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz osób prawnych m.st. Warszawy w opracowywaniu i wdrażaniu projektów z zakresu polityki społecznej finansowanych ze środków funduszy europejskich;
 9. prowadzenie ewidencji projektów społecznych realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
 10. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
 11. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez m.st. Warszawę pomocy osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej;
 13. nadzór merytoryczny i koordynacja działań wykonywanych przez dzielnice, ośrodki pomocy społecznej w zakresie spraw społecznych oraz nadzór działań wykonywanych przez  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, związanych z zakresem jego działalności;
 14. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o znaczeniu ponaddzielnicowym, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do trzech lat;
 15. z zakresu spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w ust. 2, prowadzenie spraw dotyczących:
  a) udzielania urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych i bezpłatnych do jednego miesiąca oraz wyrażania zgody na wyjazdy służbowe,
  b) składania i opiniowania wniosków dotyczących przyznawania dodatków motywacyjnych,
  c) prowadzenie konkursów na stanowiska kierownicze w tych jednostkach - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic;
 16. wstępne angażowanie w systemie informatycznym SAP umów, zamówień i zaliczek oraz wstępne wprowadzanie do systemu wniosków o płatność w zakresie zadań realizowanych w ramach planu wydatków Biura;
 17. prowadzenie spraw dotyczących podziału dotacji celowych otrzymanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podziału dofinansowania do zadań własnych m.st. Warszawy na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej dla dzielnic i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy;
 18. monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez m.st. Warszawa; 
 19. koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, świadczenia „za życiem”, zasiłków dla opiekunów oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny;
 20. wyznaczanie miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie bazy podmiotów, w których ta praca może być wykonywana, współpraca z sądami powszechnymi, a także monitoring i sprawozdawczość w zakresie wykonywania tego zadania;
 21. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem w m.st. Warszawie, żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru;
 22. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
 23. realizowanie zadań beneficjenta funduszy europejskich dla wybranych projektów społecznych  realizowanych w Urzędzie;
 24. prowadzenie działań informacyjnych w Urzędzie, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i zarządzania projektowego w zakresie społecznym;
 25. realizacja zadań z zakresu powierzania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze m.st. Warszawy, oraz składania zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze m.st. Warszawy;
 26. realizacja i koordynacja wdrażania świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy.
Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym, o których mowa w § 1 ust. 5 uchwały Nr XLVI/1423/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym.

Biuro koordynuje działalność ośrodków pomocy społecznej w zakresie spójności ich działania z polityką społeczną m.st. Warszawy.

Biuro monitoruje i nadzoruje prawidłowość przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zleconych przez m.st. Warszawę zadań publicznych.  

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych.

Przy Biurze działają również:

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności, którego zakres działań i odpowiedzialności reguluje Zarządzenie Nr 912/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, którego zakres działań i odpowiedzialności reguluje Zarządzenie Nr 985/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet.

Załączniki
● Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Pomocy i Projektów Społecznych  [Załącznik 1.doc.]
● Schemat organizacyjny Biura Pomocy i Projektów Społecznych [Załącznik 2.docx]
 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 02-06-2020
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 02-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2020
Liczba odwiedzin: 173768
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe