Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie > Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PS-UP)

Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PS-UP)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 51
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Marek Pajer
tel.: 22 443 14 86, faks: 22 443 14 42, e-mail: mpajer@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.59
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działania Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich, w tym w szczególności:
  a) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  b) Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  c) Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS,
  d) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie;
 2. ocena stanu i efektywności przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy;
 3. diagnozowanie potrzeb i opracowywanie analiz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii i zakażeniom HIV/AIDS;
 4. prowadzenie działań związanych z tworzeniem systemu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie, w tym opracowywanie analiz, prognoz, standardów i innych materiałów;
 5. prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu zapewnienia dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego;
 6. prowadzenie działań na rzecz osób dotkniętych kryzysem spowodowanym samotnym macierzyństwem;
 7. realizacja zadań z zakresu powierzania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze m.st. Warszawy oraz składania zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze m.st. Warszawy;
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań Wydziału;
 9. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
 10. nadzór nad Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych;
 11. nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;
 12. koordynowanie współdziałania Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dzielnicach;
 13. współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
 14. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Wydziału;
 15. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu zadań Wydziału;
 16. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w realizacji zadań publicznych, w zakresie zadań Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 17. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Wydziału;
 18. nadzorowanie i kontrolowanie i rozliczanie umów zawartych z podmiotami leczniczymi (publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej);
 19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym prowadzenie rejestru tych placówek;
 20. prowadzenie, w zakresie zadań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 21. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Wydziału;
 22. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Wydziału;
 23. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 24. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Wydziału.

 

 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 05-12-2019
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 05-12-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2019
Liczba odwiedzin: 11308
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe